Algemeen & wetgeving

Algemeen & wetgeving Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 42

In met name de beginfase van de coronapandemie is een groot beroep gedaan op zorgwerknemers om door te blijven werken, ondanks dat er nog weinig bekend was over de risico’s van het virus. Veel van hen zijn in die tijd met corona besmet. Ongeveer 1000 zorgwerknemers dreigen binnenkort hun baan te verliezen omdat zij inmiddels langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn.

Nieuws KVdLGezondheidsgroep-106

De wet- en regelgeving voor monitoring van werknemers is versplinterd en onoverzichtelijk. In deze bijdrage wordt op hoofdlijnen het juridisch kader voor monitoring uiteengezet, wordt een aantal praktische handreikingen gedaan en wordt het wettelijk kader toegepast op de meest gangbare vormen van monitoring. In deze bijdrage wordt op hoofdlijnen het juridisch kader voor monitoring uiteengezet en wordt een aantal praktische handreikingen gedaan.

Toezicht & mededinging Strikte toepassing wettekst bij beoordeling vergunningaanvraag apotheekhoudende huisarts

In de ESG special van de Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten, is het artikel van Renske Sinke en Martine de Koning “ESG-compliance in de toeleveringsketen” te lezen. Martine en Renske gaan in dit artikel in op de juridische ontwikkelingen op het gebied van ESG-compliance in de toeleveringsketen.

Algemeen & wetgeving KVdLGezondheidsgroep-110

Het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft op 28 februari 2022 het rapport ‘Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability’ gepubliceerd. Hierin wordt onder meer ingegaan op de wereldwijde effecten van klimaatverandering. In Europa kunnen we bij een verdere opwarming van de aarde hitte, droogte, waterschaarste en overstromingen verwachten. Dit rapport bevestigt nog maar eens dat het tijd is voor actie. Eylard en Noor geven in dit artikel voorbeelden van ‘groene’ arbeidsvoorwaarden voor in de arbeidsovereenkomst.

Governance & risicobeheersing

In dit webinar bespreken Fenna van Dijk en Eline Lam de belangrijkste wijzigingen in de Governancecode Zorg en wat dit voor zorgaanbieders betekent. De code is aangepast om in de pas te lopen met nieuwe wetgeving, zoals de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Ook is er meer aandacht voor governance bij samenwerkingsverbanden in de nieuwe code.

Algemeen & wetgeving KVdLGezondheidsgroep-109

Vanaf 27 maart 2022 dient iedere in Nederland geregistreerde rechtspersoon zijn UBO te registreren in het handelsregister. Het is goed mogelijk dat jij de afgelopen maanden een aantal reminders hierover hebt ontvangen van de Kamer van Koophandel. Mocht je de UBO nog niet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven hebben, dan helpen wij jou hier graag bij.

Algemeen & wetgeving

In dit tweede webinar van de tweeluik over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) op 17 maart 2022 lichten Eline Lam en Fenna van Dijk uit wat de consequenties zijn voor de veel gebruikte stichting-BV constructie. Ook gaan zij in op de positie van onderaannemers onder de Wtza en bespreken zij de “lege huls constructie”. Waar moet een zorgaanbieder die onderaannemers inzet op letten? En wat zijn de verantwoordelijkheden van de onderaannemers zelf?

Algemeen & wetgeving Autoriteit Persoonsgegevens legt HagaZiekenhuis eerste ‘AVG-boete’ op

De Verzamelwet SZW 2022 is op 14 december 2021 als hamerstuk afgedaan door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel heeft een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) tot gevolg. Aanpassing van de wettelijke kiestermijnen moet erin resulteren dat flexkrachten meer bij de medezeggenschap worden betrokken.

Algemeen & wetgeving Zorginstelling in financieel nood: wie moet u niet vergeten te bellen | Recht in de zorg

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (hierna: ‘Wtza’) in werking. Het verschilt per zorgaanbieder binnen welke termijn zij moet voldoen aan de in de Wtza gestelde eisen. In dit artikel bespreken we het overgangsrecht van de Wtza.

Algemeen & wetgeving

Dit is het eerste webinar in een tweeluik over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die op 1 januari 2022 in werking treedt. In dit eerste webinar op 1 februari lichten Eline Lam en Fenna van Dijk de Wtza toe en leggen aan de hand van praktijkvoorbeelden uit wat de consequenties zijn voor bestaande en nieuwe zorgaanbieders.

Algemeen & wetgeving

Het afgelopen jaar was een uitzonderlijk jaar. Het was het jaar waarin COVID-19 de kop opstak en het normale dagelijks leven in vergaande mate ontwrichtte. Jan van der Grinten en Jutta Wijmans wijden deze kroniek aan de maatregelen die de Nederlandse overheid heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

1 2 3 4 5 9