Subsidieregeling voor zorgmedewerkers met long covid van kracht

In met name de beginfase van de coronapandemie is een groot beroep gedaan op zorgwerknemers om door te blijven werken, ondanks dat er nog weinig bekend was over de risico’s van het virus. Veel van hen zijn in die tijd met corona besmet. Ongeveer 1000 zorgwerknemers dreigen binnenkort hun baan te verliezen omdat zij inmiddels langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn. Vanwege het tekort aan zorgpersoneel is het behoud van deze werknemers zeer gewenst. Vanaf 15 juni jl. kunnen werkgevers daarom bij de overheid subsidie aanvragen om deze zorgwerknemers langer in dienst te houden en samen verder te werken aan herstel en re-integratie.

Inhoud regeling

Het ministerie van VWS biedt middels de subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers een gedeeltelijke ondersteuning van de kosten die gemoeid zijn met het herstel en de re-integratie voor zorgwerknemers met long covid. Van de werkgever wordt verwacht dat de loondoorbetaling na het tweede ziektejaar met minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden wordt verlengd. Tijdens deze periode wordt de werknemer minimaal doorbetaald op het niveau van het loon zoals dat was in het tweede ziektejaar.

Voorwaarden voor aanvraag subsidie

Werkgevers binnen de sector zorg en welzijn kunnen de subsidie aan vragen, indien:

  1. voor een werknemer na het tweede ziektejaar een verlengde loondoorbetaling van minimaal 6 maanden is afgesproken;
  2. het een werknemer betreft die in de periode maart tot en met december 2020 langdurig ziek werd (met andere woorden de eerste ziektedag moet in deze periode zijn gelegen);
  3. UWV deze vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling heeft bevestigd.

De subsidie dient te worden aangevraagd bij DUS-i. De uiterste datum voor het aanvragen hiervan is 31 juli 2022. Het is tevens mogelijk de subsidie met terugwerkende kracht aan te vragen voor zorgmedewerkers waarvoor vanaf 1 maart 2022 verlengde loondoorbetaling is afgesproken.

Hoogte subsidiebedrag

Het subsidiebedrag per werknemer bedraagt € 1.100 per maand. De werkgever ontvangt dit bedrag door middel van een voorschot op basis van de afgesproken duur van de verlenging. De subsidie wordt uiteindelijk vastgesteld op basis van het aantal maanden dat de loondoorbetaling bij ziekte na het tweede ziektejaar is doorbetaald. Indien er teveel subsidie is uitgekeerd kan dit worden teruggevorderd.

Verplichtingen werkgever

Werkgevers die subsidie ontvangen hebben een meldingsplicht. De werkgever dient in ieder geval een melding te maken indien:

  • de afgesproken periode van de vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling wijzigt. Hiervan is sprake als de periode wordt uitgebreid of indien de maximale duur van de verlenging van de loondoorbetaling wordt verkort.
  • de loondoorbetaling aan de werknemer voor de einddatum van de verlengingsperiode is geëindigd, bijvoorbeeld vanwege volledige werkhervatting van de werknemer.

Werkgevers die meer dan € 25.000 subsidie ontvangen hebben naast de meldingsplicht tevens een administratieplicht. Dit houdt in dat zij een overzichtelijke en controleerbare administratie moet voeren en deze ten minste 10 jaar moeten bewaren.

Tot slot

Deze subsidieregeling heeft géén gevolgen voor de termijnen en procedures die gelden voor een WIA-aanvraag en voor de bestaande mogelijkheden tot aanvraag van een verlengde loondoorbetaling na het tweede ziektejaar. De WIA biedt de mogelijkheid de loondoorbetaling na het tweede ziektejaar met 3 tot 12 maanden te verlengen. Als hiervoor wordt gekozen, wordt de aanvraag van een WIA-uitkering met de duur van de verlenging uitgesteld. UWV toetst dus ook pas na deze periode de re-integratie-inspanningen van de werkgever.

Comments are closed.