Verzamelwet SZW 2022: belangrijke wijziging van de WOR

De Verzamelwet SZW 2022 is op 14 december 2021 als hamerstuk afgedaan door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel heeft een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) tot gevolg. Aanpassing van de wettelijke kiestermijnen moet erin resulteren dat flexkrachten meer bij de medezeggenschap worden betrokken.

Termijnen voor actief en passief kiesrecht

De regering volgt het eerder door de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER gegeven advies om de termijnen voor actief en passief kiesrecht aan te passen.

Op dit moment is een werknemer kiesgerechtigd vanaf het moment dat hij zes maanden bij de werkgever werkzaam is geweest. Na een jaar in de onderneming werkzaam te zijn geweest is een werknemer ook verkiesbaar tot lid van de ondernemingsraad (OR). Deze termijnen worden allebei verkort naar drie maanden.

Volgens het huidige artikel 1 van de WOR gaan uitzendkrachten na 24 maanden medezeggenschapsrechten opbouwen in de onderneming. Deze termijn wordt verkort naar 15 maanden. Dit heeft tot gevolg dat een uitzendkracht na 18 maanden actief en passief kiesrecht verwerft (15+3=18 maanden).

De WOR blijft de OR de optie bieden om in het reglement van de kiestermijnen af te wijken.

Vaste commissie OR

De OR kan voor de behandeling van bepaalde onderwerpen een vaste commissie instellen. Voorbeelden van vaste commissies zijn een financiële commissie of een Arbo-commissie.

Om de belasting van OR-leden te verminderen zal worden geregeld dat in het instellingsbesluit kan worden afgeweken van de hoofdregel dat een vaste commissie voor de meerderheid uit OR-leden moet bestaan. Maar wanneer een vaste commissie niet voor een meerderheid uit OR-leden bestaat, blijft het advies- en instemmingsrecht bij de OR liggen.

Tot slot

Naar verwachting zullen de wijzigingen van de WOR met ingang van 1 januari 2022 in werking treden. Heeft u nog vragen? Neem contact op met Chris Nekeman of Ester Damen.

Comments are closed.