Kwaliteit & aansprakelijkheid

Kwaliteit & aansprakelijkheid Wet bescherming klokkenluider

Op 24 januari 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders als hamerstuk afgedaan. Het wetsvoorstel is een implementatie van de Europese Klokkenluidersrichtlijn (Richtlijn (EU) 2019/1937) en introduceert nieuwe, meer beschermende maatregelen inzake klokkenluiders. De Wet bescherming klokkenluiders zal de Wet Huis voor Klokkenluiders wijzigen. Hieronder bespreken wij kort de belangrijkste wijzigingen.

Kwaliteit & aansprakelijkheid Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 21

In principe is gunstbetoon verboden. Dit verbod is bedoeld om de keuze voor een bepaald medisch hulpmiddel niet op oneigenlijke wijze te beïnvloeden. De keuze voor een bepaald medisch hulpmiddel moet zijn gebaseerd op gezondheidsbelangen. Er bestaan enkele uitzonderingen op het verbod. In dit artikel zetten we voor op een rij wat er wel en niet mag.

Kwaliteit & aansprakelijkheid KVdLGezondheidsgroep-60

Het #MeToo schandaal heeft de afgelopen tijd in Nederland weer volop de aandacht. Binnen een aantal bekende organisaties lijkt sprake te zijn geweest van seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Chris van Dijk en Tim Nelissen bespreken in dit artikel in het Platform Personenschade Bulletin het grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Lees het hele artikel via de knop hieronder.

Kwaliteit & aansprakelijkheid KVdLGezondheidsgroep-20

In samenwerking met onze partnerkantoren van Global Access publiceerden wij onlangs een artikel over claims in verband met traumatisch hersenletsel. Dergelijke claims lijken steeds vaker voor te komen, bijvoorbeeld met betrekking tot sportincidenten en ongelukken in het vervoer, tot aan ongelukken in huis. Verzekeraars over de hele wereld zullen hier naar verwachting dan ook steeds meer mee te maken krijgen. Dit artikel geeft een globaal beeld van de behandeling van traumatische hersenletselclaims in de rechtssystemen.

Kwaliteit & aansprakelijkheid Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 25

In dit artikel gaan we in op de beleidsregel van de NZa ten aanzien van de transparante bedrijfsvoering en het verbod op winstoogmerk. De NZa geeft in deze beleidsregel duidelijke uitleg over hoe de inrichting van een transparante bedrijfsvoering en de verantwoording van winstuitkering eruit moeten zien. We zetten de belangrijkste aandachtspunten hieronder voor je op een rij.

Kwaliteit & aansprakelijkheid Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 30

De arbitragecommissie van de KNVB heeft op 11 januari 2022 geoordeeld dat FC Twente scout Evert Bleuming ten tijde van de opzegging van de arbeidsovereenkomst door FC Twente arbeidsgeschikt was (lees hier het oordeel). De bedrijfsarts en de verzekeringsarts van het UWV hadden tegenstrijdige oordelen afgegeven omtrent de arbeids(on)geschiktheid van de scout. De arbitragecommissie achtte de beoordeling van de bedrijfsarts (arbeidsgeschikt) aannemelijker en correcter dan de beoordeling door de verzekeringsarts (arbeidsongeschikt).

Samenwerken & fuseren KVdLGezondheidsgroep-36

Op grond van artikel 37 van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) zijn verschillende organisaties verplicht een functionaris voor gegevensbescherming (“FG”) aan te stellen die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van verplichtingen uit de AVG. Ook zorginstellingen die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken zijn hiertoe verplicht. Maar hoe zit dat voor samenwerkingsverbanden in de zorg? Hoe dient de FG te worden aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)? In dit artikel vindt u een antwoord op deze vragen, zodat uw organisatie die deel uitmaakt van een samenwerkingsverband in lijn handelt met de AVG.

Algemeen & wetgeving Fraude ziekenhuizen NZa - Recht in de zorg

Wat doe je als werkgever wanneer je tegenstrijdige adviezen krijgt van verschillende artsen over de arbeids(on)geschiktheid van je werknemer?

Onze arbeidsrecht advocaat Joëlle Boulet legt je aan de hand van een recente uitspraak uit welk advies je moet volgen. Ook lees je hier meer over het nieuwe wetsvoorstel van minister Wouter Koolmees.

Governance & risicobeheersing Overgangsrecht beloningen topfunctionarissen - Recht in de zorg

Het Burgerlijk Wetboek bevat regels over het benoemen van bestuurders en interne toezichthouders van rechtspersonen en regels over hun ontslag. Governance codes en sectorale wetgeving geven nadere invulling aan die wettelijk regels. Denk aan de bepaling in de Woningwet, die stelt dat een bestuurder wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar kan worden herbenoemd. Lees hier de column van Fenna van Dijk.

1 2 3 5