Maatregelen voor transparante, integere en professionele bedrijfsvoering aangekondigd

Eind november 2019 kondigde Minister de Jonge aan dat hij komt met het wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders. Met deze wet wilt hij de bedrijfsvoering van zorgaanbieders verbeteren en excessen rondom dividenduitkering en belangenverstrengeling in de zorg aanpakken. In dit artikel vatten wij de kern van het voorgenomen wetsvoorstel voor u samen.

Aanscherpen wettelijke eisen bedrijfsvoering

Mede naar aanleiding van recente incidenten in de zorg waarover wij eerder al een artikel schreven en de vermeende belangenverstrengeling bij Buurtzorg waarover wij op rechtindezorg schreven, wil de Minister de wettelijke eisen aan de bedrijfsvoering van zorgaanbieders aanscherpen. In de commissiebrief d.d. 25 november 2019 legt hij uit dat hij hierbij denkt aan de volgende maatregelen:

  1. Het stellen van aanvullende voorwaarden aan dividenduitkering. De aard van die voorwaarden kan variëren per deelsector in de zorg en worden gekoppeld aan het zich voordoen van excessen. De Minister gaat onderzoeken of er een norm geïntroduceerd moet en kan worden voor een maatschappelijk maximaal aanvaardbare dividenduitkering.
  2. Een wettelijke verplichting voor zorgaanbieders om elke vorm van belangenverstrengeling binnen hun organisatie te voorkomen. De Minister vindt dat er nu onvoldoende heldere regels zijn die ongewenste vormen van belangenverstrengeling tegengaan. Ook kunnen de IGJ en NZa hierop nauwelijks acteren.
  3. Het versterken van de positie van de onafhankelijke interne toezichthouder. Gedacht wordt aan aanvullende bepalingen over de samenstelling, positionering en de bevoegdheden van de interne toezichthouder. Ook het toezicht van de interne toezichthouder binnen een concern zou moeten worden uitgebreid naar dochterrechtspersonen en worden verstevigd door een goede informatievoorziening en de juiste bevoegdheden.
  4. Het vergroten van de mogelijkheden om de vergunning onder de voorgenomen Wet toetreding zorgaanbieders (waarover hier meer) in te trekken of aanbieders met verkeerde intenties of een trackrecord van misstanden te weren.

De Minister voert als reden voor deze maatregelen aan dat we nog te vaak worden “geconfronteerd met gevallen van fraude, belangenverstrengeling en excessieve winstuitkering”. De Minister wil met de voorgenomen maatregelen voorkomen dat het leveren van kwalitatief goede, veilige en betaalbare zorg aan patiënten ondergeschikt wordt gemaakt aan zakelijke of privébelangen van individuen binnen zorgorganisaties.

Naast deze maatregelen, wordt er ook gewerkt aan een wijziging van de Wet normering topinkomens om ontwijking van die wet via vennootschapsrechtelijke constructies (zoals onderaannemers) tegen te gaan.

Dividenduitkering

Voor wat betreft de mogelijk te introduceren voorwaarden met betrekking tot dividenduitkering, geeft de Minister in de commissiebrief aan waar hij hierbij aan denkt:

  1. De voorwaarden gaan gelden voor de extramurale zorg, waarbij variatie per categorie zorgaanbieder mogelijk is. Als voorwaarden kan worden gedacht aan de financiële gezondheid van de zorgaanbieder (zoals solvabiliteit), de kwaliteit van zorg, de governance en de termijn waarbinnen dividend mag worden uitgekeerd.
  2. De voorwaarden voor dividenduitkering in de extramurale zorg gaan gelden voor hoofd- én onderaannemers.
  3. Het huidige verbod op winstoogmerk in de intramurale zorg geldt nu alleen voor hoofdaannemers. De wet zou de mogelijkheid moeten bieden om voorwaarden te stellen aan winstuitkering door onderaannemers in de intramurale zorg. De noodzaak hiervan wordt per deelsector bezien.

Sectorspecifieke uitwerking

De Minister streeft ernaar het wetsvoorstel in het najaar van 2020 voor internetconsultatie gereed te hebben. Ook wil de Minister zoveel mogelijk ruimte laten voor sectorspecifieke uitwerking. De Minister onderzoekt de mogelijkheden om de hierboven beschreven maatregelen niet alleen te laten gelden voor de verzekerde zorg (Zvw en Wlz) maar ook voor het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo).

Lees onze tips voor een integere en transparante bedrijfsvoering in deze bijdrage op rechtindezorg.

Auteur

Fenna van Dijk

Comments are closed.