Nieuwe eisen aan bedrijfsvoering en governance zorgaanbieders bekend

Minister De Jonge heeft op 26 mei jl. drie concept besluiten aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd die het lezen waard zijn. Twee besluiten vloeien voort uit het Wetsvoorstel toetreding Zorgaanbieders (Wtza) en Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza), waarover wij eerder schreven in dit artikel. Beiden werden op 11 februari jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Het derde besluit betreft de acute zorg en is een verduidelijking van de rollen binnen de regionale acute zorg ketens en de eisen die worden gesteld aan zorgaanbieders die acute zorg leveren.

Hieronder treft u een korte opsomming van de drie besluiten.

 1. Concept Uitvoeringsbesluit WTZa
  De Wtza roept een meldplicht en vergunningsplicht in het leven voor zowel nieuwe als bestaande zorgaanbieders. Door die wet wordt het toepassingsbereik van de meldplicht en vergunningsplicht flink uitgebreid ten opzichte van de huidige Wtzi-toelating. Bijvoorbeeld: ook zorgaanbieders die nu automatisch een toelating hebben, moeten zich melden, net als nieuwe onderaannemers en nieuwe jeugdhulpaanbieders.Voor een limitatief aantal zorgaanbieders geldt een uitzondering. Het Uitvoeringsbesluit Wtza regelt die uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor apotheken en bloedbanken (uitzondering op de meldplicht) en abortusklinieken en regionale ambulancevoorzieningen (uitzondering op de meldplicht en vergunningsplicht).

  Daarnaast verplicht de WTZa vrijwel alle zorgaanbieders om een onafhankelijke interne toezichthouder in te stellen (lees: de raad van toezicht/raad van commissarissen). Het Uitvoeringsbesluit Wtza regelt de uitzonderingen op die verplichting.

  De belangrijkste uitzondering betreft kleine zorgaanbieders. Dat zijn:
  a. instellingen die in de regel met 10 of minder personen medisch specialistische zorg verlenen of doen verlenen, of;
  b. ambulante zorginstellingen waarbij geen sprake is van zorg gecombineerd met verblijf, die in de regel met 25 of minder personen zorg of andere diensten als bedoeld in de Zvw of Wlz verlenen of doen verlenen. Waarbij de uitzondering dan weer niet geldt voor instellingen die medisch specialistische zorg bieden of (kort gezegd) persoonlijke verzorging, begeleiding of verpleging bieden.

  Ook geldt deze uitzondering om een onafhankelijke interne toezichthouder in te stellen voor academische ziekenhuizen en instellingen voor forensische zorg en justitiële jeugdinrichtingen.

  Zij zijn niet verplicht om een onafhankelijke interne toezichthouder in te stellen.

  Ook stelt het conceptbesluit meer eisen aan de samenstelling van de raad van toezicht. Daarmee moet de positie van het onafhankelijk intern toezicht voor alle zorginstellingen worden versterkt. Deze eisen zijn vergelijkbaar met (maar niet helemaal gelijk aan het huidige Uitvoeringsbesluit WTZi en de uitleg daarvan van het CIBG.

  Tot slot bepaalt dit conceptbesluit in welke gevallen een verklaring omtrent gedrag (VOG) wordt opgevraagd en voor welke natuurlijke personen.

  Meer informatie en de volledige lijst van uitzonderingen vindt u hier.

 2. Concept Wijziging Besluit Uitbreiding en Beperking werkingssfeer WMG
  De AWtza stelt aan alle zorgaanbieders eisen voor een transparante financiële bedrijfsvoering. Ook geldt een regeling voor het gebruik van financiële derivaten en zijn in principe alle zorgaanbieders verplicht hun jaarverantwoording openbaar te maken.De concept-wijziging BUB WMG regelt de uitzonderingen van de jaarverantwoordingsplicht, de eisen met betrekking tot de transparante financiële bedrijfsvoering en de derivatenvoorschriften.

  De nieuwe uitgebreidere doelgroep zal zich over het verslagjaar 2022 overeenkomstig de nieuwe regels moet verantwoorden.

 3. Conceptbesluit acute zorg
  Het doel van deze amvb is om de bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute zorg en de voorbereiding op die zorg zo goed mogelijk te borgen door middel van onder meer een goede regionale samenwerking en afstemming met betrekking tot de acute zorg in alle regio’s.De rol van het regionaal overleg acute zorgketen (ROAZ) en de verantwoordelijkheden van verschillende partijen in de acute zorg keten wordt in deze concept-amvb expliciet gemaakt.
Inwerkingtreding Wtza: 1 juli 2021

De Minister streefde er eerder naar de Wtza op 1 januari 2021 in werking te laten treden. Door de corona crisis heeft het wetgevingsproces vertraging opgelopen. Streven is nu om de wet op 1 juli 2021 in werking te laten treden. De sector heeft dus een half jaar langer om zich hierop voor te bereiden.

Internetconsultatie wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders: vierde kwartaal 2020

Ook de internetconsultatie van het Wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders wordt uitgesteld (zie daarover ons eerdere artikel). De internetconsultatie zal in het vierde kwartaal van dit jaar plaatsvinden. Vervolgens zal het wetsvoorstel in het voorjaar van 2021 worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Heeft u nog vragen over de Wtza, neem dan contact op met Fenna van Dijk of Eline Lam.

Comments are closed.