Digitalisering van gegevensuitwisseling in de zorg

Op 18 april 2023 is het Wetsvoorstel gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders (Wegiz) unaniem aangenomen door de Eerste Kamer. Met de Wegiz beoogt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders eenvoudiger te laten verlopen, via gestandaardiseerde elektronische weg. Hierdoor krijgen zorgaanbieders sneller en eenvoudiger toegang tot de benodigde (medische) gegevens van hun patiënten, waardoor de kwaliteit van de zorg zal toenemen en de tijd besteed aan administratieve handelingen zal afnemen. De Wegiz is een kaderwet waarin algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures worden geregeld en biedt de mogelijkheid om toekomstige, meer getailleerde regels op te stellen voor de uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders. De Wegiz laat zich enkel uit over de vraag hoe gegevens moeten worden uitgewisseld en niet of gegevens mogen worden uitgewisseld.

Achtergrond

Gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders is van essentieel belang voor het kunnen bieden van goede zorg. De wijze waarop deze uitwisseling moest plaatsvinden was vóór de Wegiz echter niet gereguleerd. Waar sommige zorgdomeinen en regio’s al gebruikmaakten van volledig gedigitaliseerde gegevensuitwisseling, maakten andere zorgdomeinen en regio’s nog gebruik van fax, dvd of papier. Dit met versnippering in de infrastructuur (en dus: een suboptimale samenwerking) tot gevolg. De wetgever heeft het daarom nodig geacht om regels te stellen voor één gestandaardiseerde elektronische infrastructuur voor de zorg op landelijk niveau.

Meerjarenagenda Wegiz

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft samen met het Informatieberaad Zorg een “Meerjarenagenda Wegiz” opgesteld, waarin de gegevensuitwisselingen zijn opgesomd die geschikt zijn om elektronisch te laten verlopen. De Meerjarenagenda Wegiz wordt periodiek bijwerkt. Op dit moment zijn er twaalf soorten gegevensuitwisselingen die moeten worden gedigitaliseerd, waarbij vijf soorten gegevensuitwisselingen voorrang hebben, namelijk:

  • overdracht van basisgegevens (basisinformatie over de patiënt),
  • uitwisseling van beeld en verslag (MRI-scans of hartscans),
  • verpleegkundige overdracht (informatie voor verzorgingstehuizen en ziekenhuizen),
  • medicatieoverdracht (digitaal voorschrijven van medicatie) en
  • acute zorgoverdracht.

NEN-normen en certificering

De Wegiz bepaalt dat zorgaanbieders gebruik moeten maken van een gecertificeerd ICT-systeem om de elektronische gegevensuitwisselingen plaats te laten vinden. Dit heeft als doel dat dezelfde taal en techniek wordt gebruikt door ICT-systemen, met als gevolg dat een kwaliteitsstandaard wordt gecreëerd die voor elke zorgaanbieder eenduidig en helder is en die een positief effect heeft op de marktwerking. Voor elk type gegevensuitwisseling zullen bovendien eigen NEN-normen komen te gelden. De Nederlands Normalisatie Instituut (NEN-normen) is het instituut dat samen met het zorgveld deze normen en certificatieschema’s zal ontwikkelen.

Vanaf wanneer kunnen zorgaanbieders verandering verwachten?

De Wegiz zal op 1 juli 2023 in werking treden. Aangezien het een kaderwet is, zullen aanvullende, specifiekere regels per type gegevensuitwisseling later nog volgen. Wanneer de uitwisseling van de in het Meerjarenplan Wegiz genoemde soorten gegevens alleen nog elektronisch mag plaatsvinden is daarom nog onduidelijk. De verwachting is, dat dit niet eerder dan 1 januari 2024 zal zijn. Duidelijk is wel dat de geprioriteerde soorten gegevensuitwisselingen (medicatieoverdracht, basisgegevens, verpleegkundige overdracht, beeldbeschikbaarheid en acute zorg) als eerst op de agenda staan.

Zorgaanbieders doen er in ieder geval goed aan om nu al de nodige voorbereidingen te treffen, zodat straks de Wegiz geleidelijk kan worden geïmplementeerd in de processen voor elektronische uitwisseling van patiëntgegevens.

Houd onze site in de gaten voor updates met betrekking tot de Wegiz en digitalisering van de specifieke gegevensuitwisseling. Voor verdere vragen over de Wegiz, kunt u contact opnemen met Laura Poolman, Eline Lam, of Anne ten Brummelhuis.

Comments are closed.