De toekomst: duurzame corporate governance

Het moet anders, maar hoe precies? De meeste bestuurders zien in dat er binnen korte termijn grote veranderingen van bedrijven worden verwacht op het gebied van duurzame corporate governance. Er wordt een stortvloed aan nieuwe, onder andere Europese, regelgeving verwacht. Wat die grote veranderingen precies met zich meebrengen en wat de gevolgen voor bedrijven en bestuurders zijn moet de toekomst ons nog leren. Maar, gezien de impact die de transitie voor bedrijven zal hebben en gezien het feit dat we nu al weten dat het radicaal anders moet, is het de vraag of wel afgewacht kan worden wat Europa of de Nederlandse overheid voor gaan schrijven.

Om enig overzicht te behouden zullen wij voor je de ontwikkelingen en plannen op het gebied van corporate responsibility in de gaten houden en signaleren, te beginnen met de richtlijn voor duurzame corporate governance die in de maak is.

Op Europees en nationaal niveau wordt al lange tijd nagedacht over de wijze waarop corporate governance kan bijdragen aan duurzaamheid. In december 2019 presenteerde de Commissie haar plannen voor een Europese Green Deal. Van een van deze plannen was de doelstelling de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De Europese Green Deal stelt dat duurzaamheid verder moet worden geïntegreerd in het corporate-governance kader. De Commissie heeft aangekondigd dit te effectueren met een beleidsinitiatief, met onder andere het Europese COVID-19 herstelplan, het Circular Economy Action Plan, de Biodiversity Strategy en de Fork to Farm Strategy.

Het Europees Parlement heeft op 17 december 2020 een resolutie over duurzame corporate governance aangenomen. Het parlement beoogt daarmee een cultuur te creëren binnen bestuursorganen van ondernemingen waarin rekening wordt gehouden met en gehandeld wordt in overeenstemming met duurzame corporate governance. De beoogde ontwikkelingen zien op een drietal maatschappelijke belangen: klimaat, mensenrechten en diversiteit. Verwacht wordt dat het initiatief “duurzame corporate governance”, zal resulteren in een richtlijnvoorstel. De inhoud van dit voorstel is nog onduidelijk, maar de tot op heden beschikbare informatie biedt wel een indicatie. Wat zal dit voorstel gaan inhouden en welke gevolgen heeft dit voor de governance van ondernemingen?

Duurzame corporate governance

Met duurzame corporate governance wordt beoogd dat vennootschappen bij hun besluitvorming niet enkel handelen naar voordelen op de korte termijn, maar dat ook rekening wordt gehouden met maatschappelijke belangen zoals het milieu, de maatschappij, de menselijke aspecten en de economie. Daarnaast zal bij de besluitvorming ook meer rekening moeten worden gehouden met gevolgen voor de ontwikkeling van de onderneming op de lange termijn.

Gevolgen voor vormgeving governance

De richtlijn zal naar alle waarschijnlijkheid i) human rights due diligence-verplichtingen invoeren en ii) de bestuurstaak concretiseren, welke een verregaandere zorgplicht zal bevatten voor bestuurders.

  1. Met de human rights due diligence-verplichtingen wil de commissie vennootschappen verplichten om risico’s van de bedrijfsvoering voor bijvoorbeeld het klimaat of mensenrechten te identificeren, de bevindingen te implementeren en eventuele negatieve gevolgen daarvan te beperken.
  2. Met de concretisering van de bestuurstaak wordt gedoeld op een verduidelijking. Namelijk, dat de taak van de bestuurders om te handelen in het vennootschappelijk belang wordt verruimd. Bestuurders moeten niet alleen rekening houden met de belangen van alle belanghebbenden die relevant zijn voor de onderneming, maar ook met bredere maatschappelijke belangen.

Conclusie

Hetgeen hierboven omschreven, is nog erg breed en algemeen, maar het is wel duidelijk dat de toekomstige richtlijn duurzame corporate governance vergaande veranderingen voor de inrichting van de bestuurstaak met zich mee kan brengen. Het bestuur van een vennootschap zal meer oog moeten hebben voor maatschappelijke belangen. Zodra de contouren van de richtlijn zich gaan vormen laten wij dit aan u weten.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met Ginou van den Berg.

Comments are closed.