NOW verlengd: de belangrijkste uitgangspunten van de NOW 4

Sinds april 2020 kunnen werkgevers op grond van de ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)’ een subsidie ontvangen in de vorm van een tegemoetkoming in de loonkosten. In eerdere artikelen bespraken wij de inhoud van de NOW 1, de NOW 2 en de NOW 3.

Op 27 mei jl. werd bekendgemaakt dat het kabinet van plan is om de NOW te verlengen tot en met het derde kwartaal van 2021. Dit betekent dat bedrijven ook na 1 juli nog aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in de loonkosten. Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten van de NOW 4.

NOW 4

  • Net als in de eerdere versies van de NOW is een omzetverlies van 20% vereist om in aanmerking te komen voor subsidie.
  • De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de omzetdaling bij de werkgever. Het maximale subsidiepercentage bedraagt in de NOW 4 85%.
  • De loonsom mag in de subsidieperiode dalen met 10% zonder nadelige gevolgen voor de subsidie. De loonsom van februari 2021 geldt in beginsel als referteloon. Voor elke euro waarmee de loonsom ten opzichte van het loon in februari te veel gedaald is ontvangt de werkgever 85 cent minder subsidie. Het percentage omzetverlies speelt hierbij geen rol.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer blijft in de NOW 4 staan op 2 keer het maximum dagloon (€ 4.858 bruto per maand).
  • De forfaitaire opslag voor werkgeverslasten zoals vakantiegeld en pensioenpremies is in de NOW 4 vastgesteld op 40%. Voor de berekening van de hoogte van de subsidie wordt de loonsom met dit percentage verhoogd.

Tegemoetkoming in de Vaste Lasten (TVL) uitgezonderd van het loonbegrip

Om werkgevers tegemoet te komen heeft het kabinet twee opties onderzocht om de NOW te verruimen. In de eerste optie zou de berekening van de NOW-subsidie bij een gedaalde loonsom worden aangepast door het daadwerkelijke omzetverlies mee te laten wegen. Voor deze optie is uiteindelijk niet gekozen.

Het uitzonderen van de Tegemoetkoming in de Vaste Lasten (TVL) is volgens het kabinet een betere optie om werkgevers meer ademruimte te geven. Op dit moment telt de TVL altijd mee als omzet voor de NOW, hetgeen gevolgen heeft voor de hoogte van de NOW-subsidie. Vanaf de NOW 4 zal de TVL uit worden gezonderd van het omzetbegrip, waardoor een hoger recht op NOW-subsidie ontstaat. Deze aanpassing zal ook met terugwerkende kracht voor de NOW 3 worden geregeld.

Tot slot

Binnenkort kunnen werkgevers een voorschot aanvragen op de subsidie op grond van de NOW 4. Het voorschot bedraagt 80% van de verwachte subsidie. Na afloop van het derde kwartaal zal de subsidie definitief worden vastgesteld aan de hand van het definitieve omzetverlies en de daadwerkelijk gemaakte loonkosten. De subsidie kan net als is in de eerdere versies van de NOW daarom lager uitvallen dan het voorschot. De werkgever kan voor het terug te betalen bedrag een betalingsregeling treffen.

Heb je vragen over de NOW 4, neem contact op met Ruud Schepers of Marieke Opdam.

Comments are closed.