Wet Arbeidsmarkt in Balans: Payroll

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Deze nieuwe wet kent een pakket aan maatregelen op het terrein van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet (WW) dat tot doel heeft om de balans tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten te verbeteren. De komende periode zullen wij in verschillende artikelen de belangrijkste wijzigingen bespreken. Deze week: payroll.

Payroll

Bij payrolling is er in de meeste gevallen sprake van een constructie waarbij de inlener (materiële werkgever) zelf de werknemer heeft geworven en geselecteerd (of dat heeft uitbesteed aan een derde), maar waarbij de werknemer formeel in dienst treedt bij de payrollwerkgever. De inlener vervult het materiële werkgeverschap en oefent leiding en toezicht uit. De payroll-onderneming is slechts gehouden tot de betaling van loon, het verzorgen van de salarisadministratie en de financiële afwikkeling van het dienstverband. Op deze wijze rusten op de materiële werkgever geen ‘werkgeverslasten’. Met de invoering van de WAB wordt beoogd payrolling te reguleren in het BW en in de Waadi zonder dat daarop nog het verplichte ontslagregime bij uitzending van toepassing is.

WAB

De WAB bevat de volgende belangrijke wijzigingen ten aanzien van payrolling:

i. Invoering definitie payrollovereenkomst
Met invoering van de WAB wordt in artikel 7:962 BW een definitie van de payrollovereenkomst opgenomen. De payrollovereenkomst wordt gedefinieerd als een uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij degene die de arbeidskracht ter beschikking stelt alleen met toestemming van de derde bevoegd is de arbeidskracht aan een ander ter beschikking te stellen.

ii. Gelijke arbeidsvoorwaarden
Bedrijven die zich bezighouden met payrolling worden verplicht de payrollwerknemers die zij ter beschikking hebben gesteld dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden, met uitzondering van pensioen, als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever. Dit wordt bewerkstelligd door een aanpassing in de Waadi waarin een gelijk behandelingsvoorschrift wordt opgenomen dat de payrollwerkgever verplicht dezelfde arbeidsvoorwaarden te hanteren. Er kan hiervan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

iii. Bijzondere bepalingen uitzendovereenkomst niet van toepassing
Ten aanzien van payrollwerknemers is het met de invoering van de WAB niet meer mogelijk gebruik te maken van de bijzondere regels die zien op de uitzendovereenkomst. Dit heeft tot gevolg dat voor de payrollwerknemer, net als voor de werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever, de ketenregeling direct van toepassing is. Daarnaast is het opnemen van een uitzendbeding niet meer mogelijk en kan er geen beroep meer worden gedaan op de langere uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting.

iv. Pensioen
De payrollwerknemer heeft op grond van de WAB het recht op een ‘adequate pensioenregeling’. De werkgever kan dit realiseren door payrollkrachten mee te laten doen met de pensioenregeling van de inlener waar zij werken of het payrollbedrijf kan een eigen pensioenregeling treffen. In het laatste geval dient het payrollbedrijf aan bepaalde voorwaarden te voldoen:

  • Er geldt geen wachttijd of drempelperiode. Dit betekent dat de werknemer vanaf de eerste werkdag pensioen opbouwt;
  • De pensioenregeling moet een nabestaandenpensioen regelen;
  • De premie die wordt betaald voor het pensioen moet minstens gelijk zijn aan de normpremie.

Om werkgevers de kans te bieden de pensioenregeling goed vorm te geven, treedt deze regeling pas per 1 januari 2021 in werking.

Let op! Bestaande contracten na 1 januari 2020

Voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan met payrollwerknemers vóór de inwerkingtreding van de WAB, zal overgangsrecht gelden met betrekking tot de ketenregeling. Tot afloop van het tijdelijke contract blijven de regels voor tijdelijke contracten gelden die vóór de inwerkingtreding van de WAB van toepassing waren. Voor payrollovereenkomsten die ingaan na 1 januari 2020 gelden de nieuwe regels.

Heeft u nog vragen over deze of andere wijzigingen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Ines Messoussi van het team Arbeidsrecht bij Kennedy Van der Laan.

Auteur:

Ines Messoussi

Comments are closed.