‘Zorgvraag van de maand’ oktober 2023

Met welke dilemma’s en (juridische) vraagstukken krijg je als zorgaanbieder te maken? In de rubriek ‘Vraag van de maand’ delen we iedere maand een specifieke vraag uit onze praktijk. Duik met ons mee in de actualiteit!

Vraag van de maand

“De benoemingstermijn van een van onze leden van de raad van toezicht loopt af. Herbenoeming is niet mogelijk. Kan onze raad van toezicht bij uitzondering besluiten dat deze toezichthouder voor een extra termijn van bijvoorbeeld een jaar aanblijft? Gelet op de continuïteit binnen de raad van toezicht van de zorginstelling zou dat wenselijk zijn.”

Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld en wij kunnen ons voorstellen dat er situaties zijn waarin het fijn zou zijn als een toezichthouder nog langer aanblijft. Toch kan de raad van toezicht dit besluit niet nemen. Allereerst omdat dit besluit in strijd zal zijn met de statuten. De benoemingstermijnen van leden van de raad van toezicht en de mogelijkheden tot herbenoeming worden geregeld in de statuten. Een besluit dat in strijd met de statuten wordt genomen is nietig en wordt geacht nooit tot stand te zijn gekomen.

Daarnaast zal dit besluit ook in strijd kunnen zijn met de Wet toetreding zorgaanbieders (“Wtza”) en de Governancecode Zorg (“GCZ”)

Uit artikel 3 van de Wtza volgt dat zorgaanbieders die moeten beschikken over een toelatingsvergunning, moeten voldoen aan de eisen die de Wtza stelt aan de bestuursstructuur. Eén van deze eisen is dat de zorgaanbieder dient te beschikken over een toezichthoudend orgaan. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen onder andere nadere eisen worden gesteld aan de samenstelling van het toezichthoudend orgaan.

In het Uitvoeringsbesluit Wtza is over de samenstelling van het toezichthoudend orgaan geregeld dat deze bestaat uit ten minste drie natuurlijke persoon. Een persoon kan voor ten hoogste vier jaar worden aangesteld als lid van het toezichthoudend orgaan en deze periode kan eenmaal voor ten hoogste vier jaar worden verlengd. De totale aaneengesloten periode waarin een persoon lid is maximaal 8 jaar. Het in strijd handelen met het bepaalde in de Wtza en het Uitvoeringsbesluit Wtza kan leiden tot handhaving door de IGJ.

Ook in de GCZ is een beperking opgenomen voor de benoemingstermijn van de leden van de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd. Met herbenoemingen kan een lid van de raad van toezicht maximaal acht jaar zitting hebben in de raad van toezicht.

Comments are closed.