‘Zorgvraag van de maand’ september 2023

Met welke dilemma’s en (juridische) vraagstukken krijg je als zorgaanbieder te maken? In de rubriek ‘Vraag van de maand’ delen we iedere maand een specifieke vraag uit onze praktijk. Duik met ons mee in de actualiteit!

“Je weet dat je cliënt of patiënt (mogelijk) een strafbaar feit gaat plegen of heeft gepleegd; mag je je beroepsgeheim doorbreken?”

Het komt regelmatig voor dat zorgverleners weten, of dat een vermoeden ontstaat, dat de client een strafbaar feit heeft gepleegd of gaat plegen. Vaak weten hulpverleners niet zeker of zij dit moeten melden bij politie, of juist niks mogen melden omdat het beroepsgeheim geldt.

In beginsel heeft de regiebehandelaar een beroepsgeheim ten aanzien van alles dat de hulpverlener te weten komt in het kader van de uitvoering van de behandeling. Dit beroepsgeheim kan doorbroken worden wanneer er sprake is van een conflict van plichten. Er is sprake van een conflict van plichten als er een situatie is waarin de hulpverlener informatie heeft over de patiënt die hij vanwege zijn beroepsgeheim niet mag prijsgeven, maar waarbij de doorbreking van het beroepsgeheim ernstige schade voor een ander of de patiënt zelf kan voorkomen.

Of het geoorloofd is om het beroepsgeheim te doorbreken in de specifieke situatie, kan afgewogen worden door verschillende vragen te beantwoorden.

  • Is alles geprobeerd om eerst toestemming van de patiënt te krijgen voor het delen van de informatie?
  • Verkeert de hulpverlener in gewetensnood door het handhaven van de zwijgplicht?
  • Is er een andere weg dan doorbreking van het beroepsgeheim om het probleem op te lossen?
  • Levert het niet doorbreken van het beroepsgeheim voor de patiënt of voor een ander ernstige schade op?
    o Het dient vrijwel zeker te zijn dat door de doorbreking van het beroepsgeheim de schade kan worden voorkomen of worden beperkt.

Bij de afweging moet bekeken worden of er op een minder ingrijpende wijze bescherming geboden kan worden dan door de politie in te lichten. Ook dient geoordeeld te worden of het voordeel dat de schending met zich meebrengt, het voorkomen van de schade, opweegt tegen de schade als gevolg van doorbreking van het beroepsgeheim. Welke afweging je als hulpverlener ook maakt, het is raadzaam om van deze afweging aantekening te maken in het medisch dossier.

Het is kortom afhankelijk van de omstandigheden van het geval of het beroepsgeheim wel of niet doorbroken mag worden. Het is belangrijk om hier een zorgvuldige afweging te maken.

Comments are closed.