Governance bij samenwerkingen

De Governancecode Zorg (“GCZ” of “de code”) is per 1 januari 2022 vernieuwd. Eén van de veranderingen in de GCZ is dat de principes uit de GCZ doorwerken in de samenwerkingsverbanden die een zorgorganisatie aangaat. In dit artikel leggen we uit op welke wijze een zorgorganisatie hier invulling aan kan geven.

Governance en samenwerken

In de zorg wordt steeds meer samengewerkt. De redenen hiervoor zijn divers. Samenwerken kan op verschillende manieren: door het oprichten van een nieuwe entiteit die zorg gaat verlenen, door een bestuurlijke fusie aan te gaan tussen twee of meer zorgorganisaties of door een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Bij een nieuwe entiteit en bestuurlijke fusie is het inrichten van het bestuur en toezicht een natuurlijk gespreksonderwerp. Maar hoe regel je nu het bestuur en toezicht van contractuele samenwerkingsverbanden?

Governancecode Zorg 2022

Vanuit het steeds toenemende belang van samenwerking in de zorgsector, is het niet verbazingwekkend dat de vernieuwde GCZ aandacht vraagt voor de governance van samenwerkingsverbanden. In dit artikel [FvD1] kan je lezen wat er in de code is veranderd per 1 januari 2022 en voor wie de code geldt. Voor wat betreft samenwerkingsverbanden, bepaalt de GCZ dat de principes uit de code voor de zorgorganisatie ook doorwerken in de samenwerkingsverbanden die zij aangaat. Dan gaat het, staat in de inleiding van de code, bijvoorbeeld over de afspraken over hoe het bestuur en toezicht ten aanzien van eigen en gedeelde verantwoordelijkheden en gezamenlijke doelen zijn vastgelegd. Verder dan deze handreiking gaat de GCZ echter niet. Wat betekent dit nu voor bestuurders en leden van de raad van toezicht?

Toezicht

Het bestuur en de raad van toezicht zijn verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie en voor de naleving van de code. Op het niveau van de dagelijkse of algemene leiding, waar belangrijke beleidsbeslissingen over de zorgorganisatie worden genomen, moet effectief toezicht worden gehouden. Kort gezegd moet er worden toegezien op het leveren van goede zorg. Om dat te borgen, is het van belang dat het bestuur en de raad van toezicht met elkaar afspreken over welke onderwerpen die samenwerkingen betreffen de raad van toezicht wordt geïnformeerd. Spreek met elkaar af hoe vaak dit gebeurt. Ook is relevant om af te spreken bij welke besluiten de raad van toezicht vooraf geconsulteerd wil worden, of zelfs zijn goedkeuring wil geven.

Besluitvorming

Voor één besluit van het bestuur met betrekking tot samenwerkingen eist de code dat in de statuten wordt vastgelegd dat deze voorafgaande goedgekeurd moet worden door de raad van toezicht: het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de zorgorganisatie met andere rechtspersonen of vennootschappen, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de samenwerking.

Zorgvuldige voorbereiding en vastlegging

Om een goede informatiestroom aan de raad van toezicht waar te kunnen maken en te voldoen aan de code, is het belangrijk om bij het aangaan van de samenwerking het volgende schriftelijk vast te leggen:

  • wat is het doel van de samenwerking?
  • welke partner binnen die samenwerking heeft welke rol en verantwoordelijkheid?
  • welke informatie wordt er gedeeld met de samenwerkingspartners?
  • hoe vaak en op welke wijze evalueren we de samenwerking?
  • wie neemt welke beslissingen die de samenwerking raken?
  • welke beslissingen ten aanzien van het samenwerkingsverband worden door de besturen van de partners genomen en welke besluiten leggen we voor aan onze raden van toezicht?
  • hoe gaan we om met de situatie dat de belangen van de samenwerking niet parallel loopt met het belang van één van of van alle partners?
  • op welke wijze kunnen we de samenwerking beëindigen?

Door deze vragen met elkaar te bespreken en de uitkomsten zorgvuldig vast te leggen, geven zorgorganisaties inhoud aan de wens van de opstellers van de code dat de principes van de GCZ ook doorwerken in samenwerkingsverbanden.

Wil je meer weten over het zorgvuldig voorbereiden en vastleggen van een samenwerking? Lees hier [FvD2] onze tips voor het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst.


 [FvD1]https://rechtindezorg.nl/2022/01/12/vernieuwde-governancecode-zorg-per-1-1-2022-in-werking/

 [FvD2]https://rechtindezorg.nl/2021/01/26/tips-bij-aangaan-van-een-samenwerkingsovereenkomst-in-de-zorg/

Comments are closed.