Inwerkingtreding deel Wet Bestuur en Toezicht uitgesteld

Op 18 juni 2021 is een gewijzigd inwerkingtredingsbesluit omtrent de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) gepubliceerd. Een aantal regels van de WBTR treedt niet, zoals gepland, op 1 juli 2021 in werking. De invoering van bepalingen omtrent het monistisch bestuursmodel en de ontstentenis- en beletregeling voor naamloze vennootschappen (“NV”) wordt uitgesteld.

De inwerkingtreding van de bepalingen die het monistisch bestuursmodel faciliteren voor verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Deze bepalingen en de bijbehorende wijzigingen van het Handelsregisterbesluit 2008 treden pas in werking wanneer de (technische) mogelijkheid is gerealiseerd voor verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen om in het handelsregister aan te geven of een bestuurder uitvoerend of niet- uitvoerend is. In de praktijk wordt in sommige gevallen door rechtspersonen al gewerkt met een monistisch bestuursmodel en hiermee kan gewerkt blijven worden in de tussentijd.

Daarnaast ziet de wijziging op het onderdeel van de WBTR waarin wordt bepaald dat de statuten van de NV een regeling moeten bevatten voor ontstentenis of belet, voor het geval de NV een raad van commissarissen heeft. Dit onderdeel kan nog niet in werking treden, omdat geen overgangsrecht bij de NV voor deze bepaling is opgenomen in de WBTR. Voor de vereniging en de stichting is wel een overgangsbepaling opgenomen. Voor NV’s wordt nu geregeld dat bij de eerstvolgende statutenwijziging een ontstentenis- en beletregeling voor commissarissen in de statuten moet worden opgenomen. Wanneer deze aanpassing in werking treedt, zal de ontstentenis- en beletregeling voor commissarissen van de NV uit de WBTR van toepassing zijn.

Lees ons eerdere stuk over de WBTR om alle wijzigingen te weten.

Heeft u vragen over de WBTR, neem dan contact op met Fenna van Dijk of Ginou van den Berg.

Comments are closed.