Het belang van tijdig aftreden

Het Burgerlijk Wetboek bevat regels over het benoemen van bestuurders en interne toezichthouders van rechtspersonen en regels over hun ontslag. Governance codes en sectorale wetgeving geven nadere invulling aan die wettelijk regels. Denk aan de bepaling in de Woningwet, die stelt dat een bestuurder wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en steeds voor een periode van ten hoogste vier jaar kan worden herbenoemd. Of neem de Governance code Zorg, die bepaalt dat een lid van de raad van toezicht voor maximaal vier jaar wordt benoemd en, inclusief herbenoemingen, maximaal acht jaar zitting kan hebben in de raad van toezicht van de zorgorganisatie en haar rechtsvoorgangers of -opvolgers. Vaak worden die eisen uit sectorale wetten en governance codes in de statuten van de rechtspersoon opgenomen. Soms is dit ook een eis van bijvoorbeeld externe toezichthouders. Het blijkt in de praktijk regelmatig moeilijk deze regels na te leven. De consequenties zijn echter groot.

Deze column van Fenna van Dijk staat in het Tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht.

Meer lezen? Download Fenna’s column via de downloadknop.

⇒ Download column ‘Het belang van tijdig aftreden’

Comments are closed.