Fusiegedragsregels SER nu ook van toepassing op zorginstellingen

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft recent de Fusiegedragsregels 2015 (“Fusiegedragsregels”) vastgesteld die de belangen van werknemers in een onderneming beschermen bij een fusie. In tegenstelling tot voor die tijd, gelden de Fusiegedragsregels sinds 1 oktober 2015 ook voor zorginstellingen. In dit artikel leg ik uit waar een zorginstelling op moet letten en wat de Fusiegedragsregels voor werknemers van een zorginstelling inhouden.

Bij de hernieuwde vaststelling van de Fusiegedragsregels is door de SER bepaald dat deze regels sinds 1 oktober 2015 ook gelden voor de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep. Dat betekent dat nu ook een zorginstelling onder de Fusiegedragsregels kan vallen.

Wanneer valt een zorginstelling onder de Fusiegedragsregels?

Een zorginstelling kwalificeert voor de werking van de Fusiegedragsregels als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

De zorginstelling is een onderneming die:

1. behoort tot het ‘bedrijfsleven’ zoals bedoeld in de Fusiegedragsregels;
2. wil fuseren door zeggenschap in een andere onderneming te verkrijgen of zeggenschap in hun eigen onderneming over te dragen.

Met een fusie in de zin van de Fusiegedragsregels wordt de verkrijging of overdracht van zeggenschap binnen een onderneming bedoeld. Dus niet alleen de juridische fusie (ook wel aandelenfusie genoemd) kan onder het bereik van de Fusiegedragsregels vallen.

Wat is het ‘bedrijfsleven’ zoals bedoeld in de Fusiegedragsregels?

Om te bekijken of de zorginstelling tot het bedrijfsleven kan worden gerekend dient antwoord te worden gegeven op de volgende vragen:

1. Opereert de organisatie op de markt?
2. Is de organisatie bedrijfsmatig georganiseerd?

Indien uit de antwoorden blijkt dat de zorginstelling inderdaad op de markt opereert en de zorginstelling bedrijfsmatig georganiseerd is, kan de zorginstelling onder de Fusiegedragsregels vallen.

Wat zijn de consequenties voor het kwalificeren onder de Fusiegedragsregels?

Als uw zorginstelling tot het bedrijfsleven wordt toegerekend, zal bij een voorgenomen fusie onder meer aan de volgende Fusiegedragsregels moeten worden voldaan:

  • Indien bij de fusie een onderneming (of samenstel van ondernemingen) is betrokken waar 50 of meer werknemers werkzaam is, dan moeten de betrokken verenigingen van werknemers (vakbonden) tijdig in kennis worden gesteld van een voorgenomen fusie.
  • Ook dient de zorginstelling de vereniging van werknemers in dat geval informatie te verstrekken over de fusie en het in de gelegenheid stellen een oordeel te vellen over de voorgenomen fusie.

Met tijdig wordt overigens bedoeld in ieder geval vóórdat een openbare mededeling over de fusie wordt gedaan en voordat er overeenstemming wordt bereikt over de voorgenomen fusie. Dit zodat het oordeel van de werknemersvereniging van wezenlijke invloed kan zijn over het tot stand komen van de fusie.

  • Ook dienen ondernemingsraden in de gelegenheid te worden gesteld om kennis te nemen van het oordeel van de werknemersvereniging, zodat de ondernemingsraad hier rekening mee kan houden bij het uitbrengen van het advies over de fusie.
  • Tot slot moet – gelijktijdig aan het informeren van de vakbonden – melding van de fusie worden gedaan bij het secretariaat van de SER.

Wat gebeurt er als de zorginstelling zich niet aan de Fusiegedragsregels houdt?

Als de zorginstelling zich niet aan de Fusiegedragsregels houdt of als er een ander geschil optreedt, kan de werknemersvereniging of een van de fuserende partijen een klacht indienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels (“Commissie”). De Commissie kan vervolgens beslissen of de klacht (on)gegrond is, de Fusiegedragsregels wel of niet zijn nageleefd en beslissen of de niet-behoorlijke naleving leidt tot ernstig verwijtbaar gedrag.

Is uw zorginstelling van plan om een fusie aan te gaan? Wees u dan bewust van de Fusiegedragsregels en onderzoek of deze van toepassing zijn op uw zorginstelling. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met Fenna van Dijk of Sophie Morriën.

Comments are closed.