Checklist ANBI anno 2015

Een instelling kan onder voorwaarden worden aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De kwalificatie ANBI geeft belastingvoordelen: de ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting en donateurs kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een stichting of vereniging kan kwalificeren als ANBI, een B.V., N.V. of bijvoorbeeld coöperatie niet.

In de praktijk komen wij vaak steunstichtingen tegen die worden opgericht ten gunste van bijvoorbeeld een bepaalde afdeling van een ziekenhuis. Een stichting wordt opgericht bij notariële akte. Bij de inrichting van een dergelijke stichting moet u in de statuten rekening houden met o.a. de volgende voorwaarden:
1. de stichting moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Hieraan is in ieder geval voldaan wanneer meer dan 90% van de netto opbrengsten door de stichting worden uitgekeerd of besteed aan een goed doel;
2. “algemeen nut” heeft onder andere betrekking op doelstellingen op het gebied van gezondheidszorg. Deze doelstellingen worden opgenomen in de statuten van de stichting;
3. de stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk. Er mag wel winst worden gemaakt met een commerciële activiteit, maar die winst moet dan wel ten goede komen aan het algemene nut;
4. de bestuurders of beleidsbepalers van de stichting mogen in beginsel niet over het vermogen van de stichting beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Bij de vorming van het bestuur moet u er daarom rekening mee houden dat dit meer dan één persoon moet zijn, danwel dat dit één persoon is en u daarbij een raad van toezicht instelt. De beloning voor bestuurders/beleidsbepalers is beperkt tot een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld, tenzij er sprake is van een arbeidsovereenkomst;
5. geld dat overblijft na opheffing van de stichting moet worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel;
6. de personen die rechtstreeks bij de stichting betrokken zijn, moeten aan bepaalde integriteitseisen voldoen: de stichting en de mensen die er betrokken zijn mogen niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld en bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen mogen hiervoor in de 4 jaar voorafgaand aan het aanvragen van de ANBI status niet zijn veroordeeld;
7. de stichting mag in beginsel niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Kortom, het eigen vermogen van de stichting moet beperkt blijven;
8. de stichting moet over een actueel beleidsplan beschikken;
9. de stichting moet aan administratieve verplichtingen voldoen
10. vanaf 1 januari 2014 is een ANBI verplicht via internet bepaalde gegevens openbaar inzichtelijk te maken, o.a. de naam van de stichting, het fiscaal nummer, het post-of bezoekadres en het internetadres. Als erkende stichting zult u een eigen website moeten hebben of op z’n minst diverse gegevens op andere wijze via internet openbaar moeten maken. Ook is er op internet een register van alle ANBI-instellingen in Nederland.

Voor meer informatie over de voorwaarden voor het oprichten van een ANBI, verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst. Indien u twijfelt of uw instelling aan de genoemde voorwaarden voldoet of indien u andere vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met Fenna van Dijk.
Met dank aan Viola van der Meer.

Comments are closed.