Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het EP aangenomen richtlijnen zullen de bestaande twee richtlijnen (2004/18/EG – klassieke sectoren en 2004/17/EG – speciale sectoren) vervangen en aanvullen met een derde richtlijn die betrekking heeft op concessies. De nieuwe richtlijnen zijn nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Nadat de richtlijnen in dat blad zijn gepubliceerd, heeft Nederland 24 maanden de tijd voor implementatie. De op 1 april 2013 in werking getreden Aanbestedingswet 2012 is nog niet in overeenstemming met de nieuwe richtlijnen.

In een persbericht noemt het Europees Parlement vijf belangrijke veranderingen die de nieuwe richtlijnen beogen.

1. EMVI

Het criterium ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’ wordt de standaard. De mogelijkheden binnen een gunningscriterium worden uitgebreid, zo mag rekening worden gehouden met de kwaliteit van het personeel dat de opdracht gaat uitvoeren en wordt het vragen naar keurmerken breder toegestaan.

2. Innovatie

De nieuwe richtlijnen moeten een flexibilisering zijn ten opzichte van de huidige richtlijnen. Zo worden verschillende aanbestedingsprocedures vereenvoudigd en wordt een nieuwe procedure toegevoegd: het innovatiepartnerschap.

3. Toegang MKB

De toegang van het MKB tot overheidsopdrachten wordt vereenvoudigd. De keuze niet op te delen in percelen moet worden gemotiveerd. Omzeteisen worden gemaximeerd tot tweemaal de jaaromzet. Een lastenverlichting, die niet alleen gunstig is voor het MKB, maar voor alle bij aanbestedingsprocedures betrokken partijen, wordt beoogd door het gebruik van de Eigen Verklaring te verbeteren. De Europese Commissie stelt een format voor de Eigen Verklaring beschikbaar. Aanbestedende diensten moeten een Eigen Verklaring accepteren als voorlopig bewijs.

4. Milieu-, arbeids- en sociale zekerheidswetgeving

De nieuwe richtlijnen worden strenger in het afdwingen dat overheidsopdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met milieu-, arbeids en sociale zekerheidswetgeving. De regels over onderaanneming en de ‘abnormaal lage aanbieding’ worden daartoe aangescherpt.

5. Concessierichtlijn

Een aparte richtlijn is gewijd aan de verlening van concessies, die buiten het bereik van de huidige richtlijnen vallen (waarvoor wel een transparantieplicht kan gelden).

Verder is noemenswaardig dat het onderscheid tussen ‘2A-diensten’ en ‘2B-diensten’ zal verdwijnen. Op dit moment geldt voor een aantal typen diensten, zoals rechtskundige diensten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, een verlicht regime. De ‘sociale en andere specifieke diensten’ (overlappend met de huidige 2B-diensten) krijgen in de nieuwe richtlijnen wel opnieuw een eigen regime.

Comments are closed.