Update over wetsvoorstel Wibz: wettelijke aanpak niet-integere bedrijfsvoering

Eerder schreven wij over de aankondiging van het wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz). Met haar brief van 29 juni 2022 gaat minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport nader in op de inhoud van dit wetsvoorstel. Met het wetsvoorstel moet invulling worden geven aan het streven van de regering om op te treden tegen oneigenlijk gebruik van zorggeld. In dit artikel besteden wij aandacht aan de inhoud van het aangekondigde wetsvoorstel Wibz. 

Aanscherping intern en extern toezicht

Het wetsvoorstel heeft een tweeledig doel. Ten eerste moet het de integere bedrijfsvoering van zorgaanbieders borgen door aanscherping van de publiekrechtelijke randvoorwaarden aan de bedrijfsvoering. Het tweede doel is om externe toezichthouders (de IGJ en NZa) te voorzien van extra handvatten om zorgaanbieders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor een integere bedrijfsvoering. Bij twijfels over tegenstrijdige belangen of excessieve winstuitkering door zorgorganisaties moet het externe toezicht in de toekomst sneller kunnen optreden. Ook wil de regering bestuurders die met de verkeerde intenties aan de slag willen binnen de zorg kunnen weren.

Ook in de Governancecode Zorg 2022 ( “de Code”) wordt getracht om de integere bedrijfsvoering van zorgaanbieders te waarborgen, maar dit is een veldnorm die niet door iedereen wordt gevolgd. De minister acht de Code dan ook onvoldoende om de publieke belangen van betaalbare zorg en de doelmatige besteding van zorggeld te beschermen. Daarom is de Wibz volgens de minister noodzakelijk.

Inhoud wetsvoorstel

Interessante onderdelen uit het aangekondigde wetsvoorstel:

  1. Introductie van publiekrechtelijke regels voor de omgang met tegenstrijdige belangen en een norm ter waarborging van de normale marktvoorwaarden bij bepaalde transacties.
  • Het winstuitkeringsverbod blijft bestaan en blijft gelden voor hoofdaannemers van intramurale Zvw-zorg en Wlz-zorg.
  • De Wibz zal het mogelijk maken om voorwaarden te stellen aan winstuitkering voor onderaannemers in de intramurale zorg, en voor hoofd- en onderaannemers in de extramurale zorg.
  • Het verbinden van extra weigerings- en intrekkingsgronden aan een toelatingsvergunning zodat aanbieders én personen met verkeerde intenties of die eerder de fout in zijn gegaan beter kunnen worden geweerd.
  • De vereiste toestemming voor vervreemding van vastgoed wordt geschrapt, omdat er randvoorwaarden aan de integriteit van de bedrijfsvoering worden gesteld en hierop toezicht wordt gehouden.

Voor wie?

Het wetsvoorstel geldt voor alle aanbieders die Zvw-zorg en Wlz-zorg leveren. De bepalingen ten aanzien van tegenstrijdige belangen en winstuitkeringen zijn ook van toepassing op aanbieders van Jeugdhulp en gecertificeerde instellingen.

Gevolgen en planning

Door het toezicht te verruimen kan volgens de minister eerder worden opgetreden bij niet-integer gedrag bij tegenstrijdige belangen en excessieve winstuitkering. Niet-integere bedrijfsvoering kan volgens de regering sneller en daadkrachtiger worden aangepakt door de toezichthouder.

Voor investeerders in zorgondernemingen bestaat het risico dat de mogelijkheid om winst uit te keren zal worden beperkt, waardoor zij wellicht een lager rendement op hun investering behalen. Dit kan mogelijk leiden tot negatieve gevolgen voor de waardering en financierbaarheid van die zorgondernemingen. 

Het streven is dat de Wibz op 1 januari 2025 in werking zal treden. Naar verwachting zal de internetconsultatie van de Wibz in de tweede helft van 2022 gaan plaatsvinden.

Wilt u meer weten over integere bedrijfsvoering?

Neem dan contact op met Fenna van Dijk of Eline Lam.

Dit is een bijdrage van Valentin van Kesteren. Aan deze blog werkte Caïsa Buyne mee.


Comments are closed.