Terug op de agenda: onderzoek naar winstuitkering door zorgaanbieders (deel 2 van 2)

Winstuitkering door zorgaanbieders is terug op de politieke agenda. VWS-bewindslieden gaan de volgende aspecten van winstuitkering door zorgaanbieders onderzoeken: het toepassingsbereik van het winstverbod en gebruik van stichting-BV-constructies, de behoefte van zorginstellingen om risicodragend kapitaal aan te trekken, effecten van winstuitkering en de juridische aspecten van een verbod of winstuitkering.

VWS-bewindslieden hebben in een brief van 13 juli 2018  aan de Eerste en Tweede Kamer aangekondigd onderzoek te gaan doen naar winstuitkering door zorgaanbieders, om vervolgens een onderbouwd standpunt in te kunnen nemen. Zij willen in elk geval weten:

Huidige situatie
Welke zorginstellingen keren op dit moment winst uit? De bewindslieden willen weten welke zorgaanbieders zouden worden geraakt door een wetswijziging. Ook willen ze weten welke impact een wetswijziging op hen en op de zorgverlening aan patiënten zou hebben.

Toepassingsbereik winstverbod / stichting-BV-constructies
Aan deze vraag raakt ook de discussie over het gebruik van stichting-BV-constructies in de zorg. De huidige regels maken het voor zorgaanbieders die onder het winstverbod vallen, mogelijk om buiten het toepassingsbereik van het verbod te blijven.

De zorgaanbieder (in het bezit van de Wtzi-toelating) in de vorm van een stichting die valt onder het winstverbod, sluit zelf de contracten met de zorgverzekeraar of het zorgkantoor en is weliswaar verantwoordelijk voor de geleverde zorg, maar besteedt de zorg uit aan een entiteit die wél winst mag maken en uitkeren (vaak een BV). Dit is een toegestane constructie, ook al mag die op veel kritiek rekenen. De bewindslieden laten onderzoeken (1) hoeveel zorgaanbieders deze constructie gebruiken en (2) of het wenselijk is dat zorgaanbieders deze constructie gebruiken.

Financieringsbehoefte
Welke financieringsbehoeftes hebben zorgaanbieders? VWS toetst onder meer de aanname dat zorgaanbieders behoefte hebben aan risicodragend kapitaal om te kunnen investeren in innovaties in de zorg en ICT. Zij denken daarbij in het bijzonder aan de medisch-specialistische zorg, die op dit moment nog onder het winstuitkeringsverbod valt.

Positieve/negatieve effecten van winstuitkering

Een belangrijke vraag in het onderzoek is wat de verwachte gevolgen van winstuitkering zijn. Vermoedelijk zal VWS daarbij een onderscheid per sector maken (zie deel 1).

Positieve gevolgen: de VWS-bewindslieden verwachten dat het toelaten van winstuitkering een stimulans zal zijn voor kostenbesparing en mogelijkheden biedt voor het aantrekken van goedkopere investeringsmogelijkheden (risicodragend kapitaal).

Negatieve gevolgen: anderzijds willen de bewindslieden toetsen of de stimulans voor kostenbesparing niet ten koste zal gaan van kwaliteit van de zorg. Ook is de vraag of winstuitkering leidt tot (onwenselijke)productieprikkels.

Juridische aspecten
Welke juridische aspecten kent beperking van het recht op winstuitkering? Een verbod op winstuitkering raakt aan het eigendomsrecht (EVRM) en het vrije verkeer (VWEU). Ook dit punt neemt VWS mee in haar onderzoek. 

Hoe verder?
Het onderzoek van VWS naar de huidige praktijk, financiering, effecten van winstuitkering en juridische aspecten, wordt begin 2019 verwacht. Dan moet ook duidelijk worden langs welke lijnen de huidige samenhangende wetten mogelijk worden gewijzigd.

Benieuwd naar de verwachte wijzigingen? Daarover leest u hier meer.

Wilt u weten wat een wijziging van het huidige winstverbod voor uw instelling betekent? Neem contact op met: Eline Lam – eline.lam@kvdl.com

Comments are closed.