Terug op de agenda: onderzoek naar winstuitkering door zorgaanbieders (deel 1 van 2)

Winstuitkering door zorgaanbieders is terug op de politieke agenda. VWS-bewindslieden gaan de volgende aspecten van winstuitkering door zorgaanbieders onderzoeken: het toepassingsbereik van het winstverbod en gebruik van stichting-BV-constructies, de behoefte van zorginstellingen om risicodragend kapitaal aan te trekken, effecten van winstuitkering en de juridische aspecten van een verbod of winstuitkering.

Het vraagstuk winstuitkering door zorgaanbieders is terug op de agenda van de Eerste en Tweede Kamer. In een brief van 13 juli 2018 aan beide Kamers schrijven VWS-bewindslieden De Jonge, Bruins en Blokhuis dat zij winstuitkeringen door zorgaanbieders opnieuw willen gaan onderzoeken, om vervolgens een standpunt in te nemen. Over dat onderzoek leest u hier meer.
In dit artikel leest u welke wijzigingen ten opzichte van het huidige systeem worden verwacht.

Huidig onderscheid intramuraal / extramuraal
Op dit moment bepaalt het onderscheid intramurale zorg/extramurale zorg of een zorgaanbieder winst mag uitkeren. Zorgaanbieders die intramurale zorg leveren, mogen geen winst uitkeren.

Intramurale zorg betreft medisch specialistische zorg en verpleging/verzorging/begeleiding of behandeling in combinatie met een Wlz-verblijf (intramurale Wlz en intramurale GGZ). Zorgaanbieders die extramurale zorg leveren mogen wel winst maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om: ambulancediensten, mondzorg, paramedische zorg, huisartsencentra, trombosediensten en wijkverpleging.

De achtergrond van dit onderscheid komt voort uit het voormalige ‘bouwregime’ in de zorg. De overheid droeg daarbij de kosten en het risico voor zorgvastgoed. Dat de zorgaanbieder in dat regime wel winst kon uitkeren, vond men onwenselijk. Het bouwregime is inmiddels afgeschaft. Alle zorgaanbieders dragen nu in principe zelf de kosten en risico’s van zorgvastgoed. Het is daarom de vraag of het onderscheid tussen intramurale zorg en extramurale zorg op het gebied van winstuitkering nog terecht is.

Gedifferentieerd model per sector
Een gedifferentieerd model waarbij per sector verschillende voorwaarden gelden voor het toelaten van winstuitkering, lijkt de voorkeur van de bewindslieden te hebben.

Daarbij denken zij in elk geval aan de medisch-specialistische zorg. Door het winstuitkeringsverbod is het voor deze sector lastiger om risicodragend kapitaal aan te trekken, terwijl daar mogelijk wel behoefte aan is om, bijvoorbeeld om in innovaties te financieren en in ICT te investeren. Bovendien is het verbod op winstuitkering momenteel het grootste obstakel voor de overstap van medisch specialisten naar het participatiemodel.

Eind 2014 verzocht (toenmalig) minister Edith Schippers de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel Vergroten Investeringsmogelijkheden in Medisch Specialistische Zorg aan te houden. Het voorstel zou winstuitkering voor ziekenhuizen en medisch specialisten onder strikte voorwaarden mogelijk maken, maar leek onvoldoende steun leek te krijgen. Zie hier de artikelen die wij tussen 2012 en 2014 over dit onderwerp schreven.

Status
Het onderzoek van VWS naar de huidige praktijk, financiering, effecten van winstuitkering en juridische aspecten, wordt begin 2019 verwacht. Dan moet ook duidelijk worden langs welke lijnen de huidige samenhangende wetten mogelijk worden gewijzigd. De Eerste Kamercommissie heeft gevraagd om uiterlijk 2 november 2018 te laten weten wie het onderzoek zal uitvoeren, in welke kalendermaand de resultaten verwacht worden en of de branche zelf bij het onderzoek betrokken zal worden.

Wij houden u via Rechtindezorg.nl op de hoogte over de ontwikkelingen.

Let op: ook het Wetsvoorstel Verbod op Winstuitkering door Zorgverzekeraars is de laatste tijd weer in het nieuws, maar staat los van de discussie over winstuitkering door zorgaanbieders.

Wilt u weten wat een wijziging van het huidige winstverbod voor uw instelling betekent? Neem contact op met: Eline Lam – eline.lam@kvdl.com

Comments are closed.