De billijke vergoeding en de WNT

De billijke vergoeding blijft de gemoederen bezig houden. In juli van dit jaar gaf de Hoge Raad enkele richtlijnen voor de begroting van de billijke vergoeding (lees hierover meer in het artikel: Gevolgen van ontslag relevant voor de hoogte van de billijke vergoeding). Uit dit zogenoemde New Hairstyle-arrest werd duidelijk dat bij de begroting van de billijke vergoeding alle omstandigheden van het geval moeten worden meegewogen, waaronder ook de gevolgen van het ontslag voor de werknemer. In een recente uitspraak kwam aan de orde of het feit dat iemand topfunctionaris is in de zin van de Wet Normering Topinkomens (WNT) ook een dergelijke  omstandigheid is.

Feiten

In deze zaak gaat het om het enig lid van de raad van bestuur  van de zorginstelling Warande (hierna: ‘bestuurder’). In 2014 wordt Warande onder verscherpt toezicht gesteld van de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ). In 2015 en 2016 nemen twee vestigingsmanagers ontslag, mede vanwege het in hun ogen onvoldoende functioneren van de bestuurder. In september 2016 wordt Warande onder intensief toezicht van IGZ geplaatst  Voor de raad van toezicht van Warande is dat reden om een interim bestuurder aan te stellen naast de bestuurder. De raad van toezicht spreekt echter wel het vertrouwen uit in de bestuurder en benoemt haar als voorzitter. Desondanks krijgt Warande in  november 2016 een aanwijzing van IGZ en de conclusie van een ingeschakeld  adviesbureau is dat herstructurering van de organisatie noodzakelijk is. De bestuurder wordt daar echter niet de juiste persoon voor geacht.

Begin maart 2017 klagen opnieuw twee vestigingsmanagers bij de raad van toezicht. over de bestuurder. De raad van toezicht meent dat de positie van bestuurder niet langer houdbaar is. De bestuurder wordt per direct op non-actief gesteld. Enkele dagen later wordt bovendien een bericht op intranet geplaatst over het voorgenomen ontslag van de bestuurder. Enigszins verlaat wordt conform de arbeidsovereenkomst een commissie van advies en bemiddeling ingesteld (de Commissie). Deze acht de handelwijze van de raad van toezicht niet zorgvuldig, maar de positie van de bestuurder daardoor wel onhoudbaar. Warande verzoekt daarom ontbinding op grond van een ernstig verstoorde arbeidsrelatie.  De bestuurder vordert naast de transitievergoeding een billijke vergoeding van € 150.000.

Billijke vergoeding

De kantonrechter stelt vast dat de raad van toezicht het vertrouwen heeft opgezegd. Daarmee is een onwerkbare situatie ontstaan. De transitievergoeding wordt daarom toegewezen.

Ten aanzien van de billijke vergoeding overweegt de kantonrechter dat de gang van zaken de indruk wekt van een ontslag op staande voet en dat is onnodig beschadigend. Ook de Commissie is pas in een zeer laat stadium ingeschakeld. Evenmin is Warande bereid geweest tot mediation. Omdat Warande haar twijfels over het functioneren bovendien niet tijdig heeft uitgesproken, heeft zij de bestuurder bescherming ontnomen en niet als een fatsoenlijk werkgever gehandeld. De conclusie is dan ook dat Warande ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en dat daarom grond bestaat voor een billijke vergoeding.

Voor het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding neemt de kantonrechter mee dat de WNT van toepassing is. Het gaat om publiek geld dat primair aangewend dient te worden voor in dit geval zorg. Daarnaast acht de kantonrechter het weinig aannemelijk dat de bestuurder tot haar pensioen bij Warande zou werken, gelet op de serieuze problemen binnen Warande. De kantonrechter kent daarom een billijke vergoeding toe van € 50.000.

WNT

In deze uitspraak wordt naast de gevolgen van het ontslag ook de toepasselijkheid van de WNT meegenomen voor het bepalen van de billijke vergoeding. De onderbouwing dat publiek geld primair bedoeld is voor de zorg lijkt maatschappelijk gezien wellicht gewenst. De billijke vergoeding geldt echter voor gevallen van ernstig verwijtbaar handelen. De WNT zou daarmee de gevolgen van ernstig verwijtbaar handelen voor de WNT-instelling  beperken. Dat lijkt me niet terecht.

Comments are closed.