Geldt voor bestuurders in de zorg vanaf 1 januari 2017 nieuwe maximumbezoldiging en nieuwe wetgeving?

Nieuwe maximumbezoldiging 2017

Sinds 1 januari 2016 is de WNT2 en de nieuwe klasseindeling voor de zorg van toepassing. Afhankelijk van de klasseindeling varieert het bezoldigingsmaximum per 1 januari 2017 oplopend van € 99.000 tot maximaal € 181.000. De instellingen worden ingedeeld in vijf klassen, I – V met bijbehorende bezoldigingsmaxima, gebaseerd op een aantal criteria. Deze criteria zijn nagenoeg gelijk aan 2016, met op een enkel punt een verruiming en of verduidelijking.

  • Kennisintensiteit (Hoe kennisintensief zijn de primaire processen binnen de desbetreffende zorginstelling?),
  • Factoren die de Complexiteit vergroten (Daarbij gaat het zowel om extra financieringsstromen als extra opleidingstaken van een zorgorganisatie), en
  • omzet.

Nieuw is dat voor opleidingstaken niet van belang is of de rechtspersoon of instelling voor het verzorgen van geneeskundige vervolgopleidingen een beschikbaarheidbijdrage ontvangt. Daarnaast dient de opleiding in één van de laatste drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van beoordeling te zijn verzorgd. Het is dus niet nodig dat de opleiding ieder jaar wordt verzorgd.

Voor de extra financieringsstromen geldt dat ook het ontvangen geld voor het verlenen van forensische zorg als financieringsbron voor het bepalen van de complexiteit van de werkzaamheden van een topfunctionaris wordt beschouwd. Ook het ontvangen geld voor onderwijs dat nauw verbonden is met de zorgverlening wordt als financieringsbron voor het bepalen van de complexiteit van de werkzaamheden van een topfunctionaris beschouwd.

Let op, een financieringsbron is pas relevant als een instelling hiermee minimaal 10% van de opbrengsten genereert.

Nieuw wetgeving

Hoe staat het met de nieuwe wetgeving in 2017? Minister Plasterk was voornemens om nog voor de zomer van 2016 een voorstel in te dienen waardoor de topinkomens in de publieke en semi-publieke sector verder worden ingeperkt (26 januari 2016, FD.nl). Niet alleen topfunctionarissen maar iedereen met een dienstverband zou daardoor maximaal een ministersalaris mogen verdienen. Dit wetsvoorstel, ookwel de WNT3, ligt op dit moment bij de Raad van State. Het is dan ook zeer de vraag of dit wetsvoorstel nog deze kabinetsperiode zal worden aangenomen.

Een ander relevant wetsvoorstel is de Evaluatiewet. Met name door de uitbreiding van het begrip ‘gelieerde onderneming’ kan dit wetvoorstel gevolgen hebben voor bestuurders van zorginstellingen. De verwachting is dat dit wetsvoorstel nog deze maand naar de Tweede kamer zal worden gestuurd. Ook voor dit wetsvoorstel geldt echter dat het afwachten is hoe voortvarend de politiek te werk gaat.

To be continued.

 

Comments are closed.