De WNT: de topfunctionaris en zijn ontslagvergoeding

Dit artikel gaat in op de begrippen ‘topfunctionaris’ en ‘uitkering wegens beëindiging van het dienstverband’ omschreven in de WNT. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de wetsvoorstellen Wet uitbreiding personele reikwijdte Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Evaluatiewet WNT en de invloed van deze voorstellen op deze begrippen. In dit artikel zal in kaart worden gebracht welke relevante criteria belangrijk zijn voor het bepalen of iemand kwalificeert als topfunctionaris. Ook zal duidelijk worden gemaakt welke componenten nu wel en welke componenten niet onder de definitie van uitkering wegens beëindiging van het dienstverband vallen.

De WNT is per 1 januari 2013 in werking getreden en heeft bijna haar vierde jaar afgerond. Eind 2015 heeft de evaluatie van de WNT plaatsgevonden over de periode 2013-2015. Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat niet duidelijk is uit welke componenten de ‘uitkering wegens beëindiging van het dienstverband’ mag bestaan en onder welke voorwaarden afwijking mogelijk is. Verder blijkt uit de rechtspraak van de afgelopen vier jaar met name discussie te worden gevoerd over het begrip ‘topfunctionaris’. Aanleiding om eens dieper in te gaan op deze begrippen in de WNT. Daarbij zullen eveneens de wetsvoorstellen Evaluatiewet WNT en Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT (hierna: WNT-3) tegen het licht worden gehouden.

Inleiding

De toegangspoort naar de normering van de WNT is het begrip ‘topfunctionaris’. Dit is dan ook de reden dat over dit begrip zoveel wordt gediscussieerd. Enkel topfunctionarissen vallen onder de normeringen van de WNT die bestaat uit een normering voor de bezoldiging (in 2017: € 181.000,- bruto) en een normering voor de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband (€ 75.000,- bruto). Normeringen die niet gelden voor ‘normale’ werknemers (niet-topfunctionarissen) of voor gewezen topfunctionarissen. Het onderscheid tussen het zijn van een topfunctionaris of niet kan daarmee van groot belang zijn en kan hierdoor een rol spelen bij onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst. Bij dergelijke onderhandelingen is het ook van groot belang welke afspraken gemaakt kunnen worden gelet op de norm voor de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband van € 75.000,- bruto. Valt een vergoeding voor juridische kosten hier bijvoorbeeld onder, of kan naast een transitievergoeding eveneens een contractuele vergoeding worden overeengekomen? Relevante vragen waarover na bijna vier jaar WNT gek genoeg nog geen uitsluitsel is. Reden genoeg om eens nader op deze definities in te gaan.

 

Lees het volledige artikel:

De WNT: de topfunctionaris en zijn ontslagvergoeding (pdf).

Gepubliceerd in:

Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk, 25 november 2016

Comments are closed.