Transacties in de zorg – Let op het concentratietoezicht van de ACM

Bepaalde transacties in de zorg moeten voorafgaand aan de totstandbrenging ervan worden gemeld bij de Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’). De ACM controleert of de aangemelde transactie kan leiden tot een significante belemmering van de concurrentie op de Nederlandse markt of een deel ervan. Het onterecht niet melden van een transactie kan worden bestraft met een forse boete.

Een meldingstraject duurt al gauw een aantal weken tot maanden. De meeste tijd is gemoeid met de voorbereiding van de benodigde documentatie en de besluitvorming van de ACM. De doorlooptijd wordt onder andere beïnvloed door de gevolgen van de transactie op de mededinging. In sommige gevallen kan er worden verzocht om een verkorte procedure (lees daarover hier meer).

Een melding kan dus invloed hebben op de planning van uw transactie. Besteed daarom tijdig aandacht aan het concentratietoezicht van de ACM.

Meldingsplicht ACM?

Er bestaat een meldingsplicht als:

  1. De transactie kwalificeert als ‘concentratie’; en
  2. De betrokken ondernemingen de relevante omzetdrempels overschrijden.

In de regel is er sprake van een ‘concentratie’ in het geval van:

  • Een fusie tussen twee of meer ondernemingen;
  • Een verkrijging van (uitsluitende of gezamenlijke) zeggenschap in een andere onderneming; en
  • De oprichting van een volwaardige gemeenschappelijke onderneming, ook wel een full-function joint venture

Onderstaand stroomdiagram maakt inzichtelijk wanneer een ‘concentratieve’ transactie in de zorg moet worden gemeld: (klik om pdf te openen)

stroomdiagram

Zorg-specifiek concentratietoezicht van de NZa

In aanvulling op het voorgaande, zullen de partijen bij een transactie ook altijd moeten controleren of zij verplicht zijn de transactie te melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (‘NZa’). Lees over het zorg-specifieke concentratietoezicht van de NZa. Het zorg-specifieke concentratietoezicht van de NZa wordt waarschijnlijk per 1 januari 2017 overgeheveld naar de ACM (zie dit wetsvoorstel van de Minister van VWS).

Comments are closed.