NZa gaat ziekenhuizen ondersteunen bij inrichten compliance-systemen

De NZa heeft aangekondigd een handreiking te willen opstellen die ziekenhuizen helpt om hun compliance-systemen (nog) beter te kunnen inrichten en daarmee correct registreren en declareren van zorg (nog) beter te kunnen borgen.

Onduidelijkheid declaratieregels

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de wijze waarop ziekenhuizen en andere zorginstellingen in hun compliance-systemen aandacht besteden aan het thema correct registreren en declareren van zorg. De NZa heeft onder de Wet marktordening gezondheidszorg  verschillende onderzoeken ingesteld naar schending van de declaratieregels. Dit heeft o.a. bij het Sint Antonius Ziekenhuis geleid tot een aanzienlijke boete. Ziekenhuizen uitten kritiek over de onduidelijkheid van de declaratieregels van DBC’s en DOT’s. Ook de NBA, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, heeft in maart 2014 gewaarschuwd dat door de onduidelijkheid van regels er onvoldoende zekerheid bestond om de jaarcijfers van de ziekenhuizen (en GGZ-instellingen) te kunnen goedkeuren. Dit leidde uiteindelijk tot afspraken waarbij de ziekenhuizen onder toezicht van de zorgverzekeraars over de voorafgaande jaren een self-assessment hebben moeten uitvoeren naar de juiste toepassing van de declaratieregels. Inmiddels wordt er vanuit het veld aangedrongen op een vorm van horizontaal toezicht, zie bijvoorbeeld het onlangs gesloten Convenant, dat in april 2015 is getekend door NVZ, NFU en ZN, waarin werd afgesproken een nieuwe aanpak voor de rechtmatigheidscontroles in te voeren.

Noodzaak invoering compliance-systeem

Door de introductie van integrale bekostiging en de opkomst van medisch specialistische bedrijven is het belang voor zorgaanbieders om risico’s in hun bedrijfsvoering te herkennen en te beheersen de laatste tijd sterk toegenomen. Compliance (het vertalen van wet- en regelgeving naar goede procedures en afspraken, zodat organisaties een betrouwbare – compliant – bedrijfsvoering kunnen realiseren en in stand houden) is een onderwerp dat bij de meeste zorgaanbieders hoog op de agenda staat. Toch heeft de NZa geconstateerd dat daadwerkelijke invoering van compliance programma’s langzaam op gang komt onder meer door het ontbreken van concrete handvatten.

Onderzoek voor opstellen handreiking

De NZa heeft nu aangekondigd dat zij samen met medisch specialisten, medisch managers, compliance officers, ziekenhuisbestuurders en ziekenhuisaccountants een handreiking wil opstellen om hun compliance-systemen (nog) beter te kunnen inrichten en daarmee correct registreren en declareren van zorg (nog) beter te kunnen borgen. Daarbij zal rekening worden gehouden met de complexiteit van de dagelijkse ziekenhuispraktijk. De handreiking zal gebaseerd zijn op de uitkomsten van een onderzoek dat de NZa tot het eind van dit jaar zal uitvoeren.

Bij dit onderzoek staan de volgende vragen centraal;

  • Hoe hebben Nederlandse ziekenhuizen hun compliance-systeem op het gebied van correct registreren en declareren van zorg ingericht?
  • Welke good en bad practices treffen we hierbij aan?
  • Hoe kunnen Nederlandse ziekenhuizen hun compliance-systeem op het terrein van correct registreren en declareren van zorg verder versterken?

De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting begin 2016 gepubliceerd.

NZa reageert op kritiek

Het initiatief van de NZa valt te prijzen. Het kan als een gedeeltelijk antwoord worden beschouwd op de kritiek aan haar adres over de onduidelijkheid van de regels en de strenge toepassing, soms met terugwerkende kracht daarvan, in haar onderzoek gericht op onjuiste declaraties van de zorginstellingen. Lees hierover in het eBook Zorg voor de Toekomst.

De NZa geeft aan dat zij in de handreiking rekening zal houden met de complexiteit van de dagelijkse ziekenhuispraktijk. Bezien zal moeten worden of de handreiking uiteindelijk voldoende concrete handvatten bevat die inderdaad aansluiten bij de praktijk van de ziekenhuizen.

Comments are closed.