Schippers: “Toezicht op zorgfusies en aanmerkelijke marktmacht gaat over van de NZa naar de ACM”

Minister Schippers van VWS wil het markttoezicht in de zorg opnieuw indelen. Het sectorspecifieke markttoezicht (de zorgfusietoets en het instrument van aanmerkelijke marktmacht) moet overgaan van de NZa (‘Nederlandse Zorgautoriteit’) naar de ACM (‘Autoriteit Consument en Markt’).

Deze maatregelen worden voorgesteld in een kamerbrief van 6 februari 2015 en maken onderdeel uit van de bredere plannen van het kabinet, die zijn opgesteld nadat de beperking van de vrije artsenkeuze niet doorging.

Het doel van de maatregelen is om kennis te bundelen bij de ACM in plaats van een verspreiding over twee toezichthouders. De ACM was al belast met het reguliere fusie- en markttoezicht onder de Mededingingswet.

De Minister wil deze bundeling van kennis versterken door nieuwe mensen aan te trekken met specifieke kennis van de gezondheidszorg. Hiermee zou de ACM in staat moeten zijn om (een groot deel van) het zorgspecifieke toezicht van de NZa over te nemen. De NZa blijft wel verantwoordelijk voor het opstellen van de tarief- en declaratieregels en het toezicht daarop.

Het overhevelen van de zorgfusietoets naar de ACM kan leiden tot een vereenvoudiging van het fusietraject. Nu dient een zorgfusie zowel bij de NZa als bij de ACM gemeld te worden. Het samenvoegen van deze trajecten kan leiden tot een vereenvoudiging en lagere kosten. Dit zal echter afhangen van de wijze waarop de ACM de zorgfusietoets zal gaan uitvoeren.

Met het overhevelen van het instrument van de aanmerkelijke marktmacht naar de ACM kan er meer toezicht komen op zorgverzekeraars. Tijdens de evaluatie van de Zorgverzekeringswet kwam al naar voren dat de zorgverzekeraars een zeer sterke positie innemen en dat dit kan leiden tot een ongelijke onderhandelingspositie bij de zorginkoop. Het instrument aanmerkelijke marktmacht vormt een extra middel voor de ACM om hier tegen op te treden.

Het is nog niet duidelijk op welke termijn het markttoezicht opnieuw wordt ingedeeld.

Comments are closed.