De toenemende rol van governance bij zorginkoop

Zorgaanbieders dienen aan een groot aantal vereisten te voldoende om in aanmerking te komen voor een contract met zorgverzekeraars. Governance speelt daarin voor steeds meer sectoren een rol van belang. We nemen in vogelvlucht de huidige situatie door en kijken naar de toekomst.

Een rondgang langs de zorginkoopwebsites van de grote zorgverzekeraars leert dat governance-eisen op dit moment slechts aan GGZ-instellingen en aanbieders van integrale zorg worden gesteld. Een enkele verzekeraar hanteert ook governance eisen in de kraamzorg sector.

Sommige verzekeraars stellen slechts naleving van de Zorgbrede Governance Code (ZBGC) verplicht. Dit zal voor de meeste zorgaanbieders geen probleem zijn. Naleving van deze code geldt al als lidmaatschapsverplichting voor vele brancheorganisaties in de zorg.

Andere verzekeraars hanteren een eigen set governanceregels, al dan niet in aanvulling op de ZBGC. CZ heeft bijvoorbeeld haar eigen code Good Governance Integrale Zorg waarin aansluiting wordt gezocht bij de Kritische Kwaliteitskenmerken 2013 van de Landelijke Organisatie Ketenzorg. Deze kenmerken gaan op sommige punten (bv. informatiesysteem en overdracht) verder dan de ZGBC. CZ stelt dat niet-naleving van deze code in 2014 nog geen gevolgen heeft, maar mogelijkerwijs wel vanaf 2015.
In het algemeen valt verder op dat zorgaanbieders tegenover de verzekeraars tevens moeten instaan voor de naleving van de governance normen door de door hen ingeschakelde onderaannemers. Dit betekent dat zorgaanbieders deze eisen niet alleen moeten doorzetten naar hun onderaannemers, maar ook de nodige afspraken maken over de wijze waarop de zorgaanbieders op de naleving toezicht houden. Dit vergt zorgvuldige afstemming in de onderaannemingsovereenkomst.

Het hebben van een contract met verzekeraars zal voor zorgaanbieders steeds belangrijker worden om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Het politieke akkoord rondom de “budget-zorgpolis” onderstreept dit eens te meer. De (governance-)voorwaarden die zorgverzekeraars stellen, worden daarmee ook belangrijker.
We constateren dat er veel ruimte voor zorgverzekeraars ligt om op governance-vlak te sturen. Op dit moment beperkt het zich nog tot enkele zorggebieden. Daarbij is het nog niet gebruikelijk om eigen governance-regels te hanteren. Deze ruimte zal door verzekeraars in de toekomst worden benut. Meer sectoren in de zorg zullen daarbij dus met additionele governance-eisen te maken krijgen, al dan niet in de vorm van regels die verder gaan dan de ZBGC.

Wij zullen deze ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en hier verslag van doen op deze website. Ga naar het Team Gezondheidszorg voor vragen of meer informatie over Governance in de zorgsector.

Comments are closed.