Handleiding voor inval toezichthouder (NZa, ACM, Europese Commissie etc.)

In de Nederlandse zorgsector is er actief toezicht op het gedrag van met name zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De Nederlandse Zorgautoriteit (‘NZa’) ziet erop toe dat zij zich houden aan de wet- en regelgeving, namelijk de Wet marktordening gezondheidszorg (‘Wmg’), de Zorgverzekeringswet (‘Zvw’) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (‘AWBZ’). Daarnaast ziet bijvoorbeeld de Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’) toe op de naleving van de Mededingingswet en de Europese Commissie ziet toe op de naleving van de mededingingsrechtelijke bepalingen uit het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.

In het kader van hun toezicht hebben de genoemde autoriteiten de bevoegdheid om onaangekondigde bedrijfsbezoeken uit te voeren, zogenaamde ‘dawn raids’. Dergelijke bedrijfsbezoeken zijn vaak het gevolg van klachten, maar kunnen ook plaatsvinden op eigen initiatief van de toezichthouder. Bij een dergelijk bezoek zal de toezichthouder willen nagaan of de wet- en regelgeving voldoende wordt nageleefd. Er zal informatie worden vergaard, die later als basis kan dienen voor een mogelijk sanctiebesluit.

Omdat de bedrijfsbezoeken vrijwel altijd onaangekondigd plaatsvinden is het van groot belang om daarop goed voorbereid te zijn. Download hieronder de handleiding die wij voor u hebben gemaakt. Hij bevat een aantal belangrijke aandachtspunten. Voor een uitgebreidere instructie kunt u contact met ons opnemen. Ook verzorgen wij workshops voor uw werknemers zodat ook zij optimaal voorbereid zijn.

Handleiding voor inval toezichthouder (pdf)

Naamloos

Comments are closed.