Advies Commissie van Aanbestedingsexperts niet bindend, maar wel relevant voor rechter

De gemeente Zevenaar heeft een niet-openbare aanbesteding georganiseerd voor de herontwikkeling en realisatie van haar gemeentehuis. Als gunningscriterium heeft de gemeente, in afwijking van artikel 2.114 Aanbestedingswet, de laagste prijs gehanteerd. Hoewel het gunningscriterium door de gemeente als EMVI gekwalificeerd was, bleek bij nadere beschouwing van de sub-gunningscriteria, dat de facto dit gunningscriterium neerkwam op ‘de laagste prijs’. Een van de inschrijvers, BAM, klaagt hierover bij de Commissie van Aanbestedingsexperts en krijgt daarover van de Commissie gelijk. De gemeente legt het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts naast zich neer en besluit te gunnen aan een ander dan BAM. BAM stapt naar de Voorzieningenrechter.

Oordeel van de rechter

In deze zaak doet de civiele rechter voor het eerst uitspraak over de waarde die aan een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts moet worden gehecht. De voorzieningenrechter bepaalt dat het advies van de Commissie een geschrift is waaraan vrije bewijskracht toekomt en waarmee de rechter bij de waardering van de te leveren bewijzen rekening kan houden. Er bestaat geen rechtsregel die de civiele rechter verplicht om het oordeel van de Commissie van Aanbestedingsexperts slechts marginaal te toetsen. In het onderhavige geval vindt de voorzieningenrechter dat de gemeente de argumenten van de Commissie van Aanbestedingsexperts onvoldoende heeft bestreden en mede gelet op de deskundige onderbouwing van dat advies komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat er inderdaad geen sprake meer is van een gunningscriterium ‘economisch meest voordelige aanbieding’ maar dat feitelijk en zonder gegronde motivering het gunningscriterium ‘de laagste prijs’ is gehanteerd. De rechter oordeelt dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld en gebiedt de gunningsbeslissing in te trekken. Deze uitspraak laat zien dat de Commissie van Aanbestedingsexperts een toegevoegde waarde heeft, maar dat het advies – gelijk ook de bedoeling van de wetgever – niet bindend is voor de civiele rechter. De rechter toetst het advies vol en niet marginaal.

Klik hier voor de uitspraak.

 

Comments are closed.