Wetsvoorstel toelaten winstuitkering door ziekenhuizen ingediend

Het wetsvoorstel beoogt onder voorwaarden winstuitkering mogelijk te maken voor aanbieders van medisch-specialistische zorg. Onder dit type zorg vallen de algemene en categorale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. De regering hoopt met het toestaan van winstuitkering voor ziekenhuizen hen beter in staat te stellen om nieuwe financieringsbronnen in de vorm van risicodragend kapitaal aan te boren. Dit zal, volgens de Minister, de kwaliteit, dienstverlening en doelmatigheid van de medisch-specialistische zorg ten goede komen.

Het recht tot winstuitkering is door het kabinet aan drie voorwaarden verbonden, omdat zij erkent dat het ongeclausuleerd toestaan van winstuitkering tot extra risico’s voor de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg kan leiden. Deze voorwaarden zijn reeds in het Regeer- en Gedoogakkoord opgenomen en worden in het wetsvoorstel nader uitgewerkt. De eerste voorwaarde luidt dat winstuitkering pas mogelijk is vanaf drie jaar na het moment van investeren. Hiermee wil men voorkomen dat korte termijn belangen van investeerders een te grote rol gaan spelen in de beleidsvorming. Ten tweede is voorafgaand aan een winstuitkering een positieve beoordeling van de Inspectie voor de Gezondheidszorg vereist. In de beoordeling wordt het ziekenhuis getoetst op vooraf gestelde minimumkwaliteitseisen. Tot slot mag winst pas worden uitgekeerd na een positieve beoordeling van de financiële reserves.

In het geval een ziekenhuis in strijd met deze voorwaarden toch winst uitkeert, voorziet het wetsvoorstel in sancties. In eerste instantie vindt de regering dat de zorgaanbieder zelf de winst moet terugvorderen. Indien dit niet gebeurt heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de bevoegdheid om af te dwingen dat zorgaanbieders ongeoorloofd uitgekeerde winst terugvorderen. Hiernaast bevat het wetvoorstel mogelijkheden om, naast het terughalen van in strijd met de regels uitgekeerde winst, het wederrechtelijk uitkeren van winst te beboeten.

Op dit moment vallen ziekenhuizen onder het verbod op winstoogmerk zoals neergelegd in de Wet toelating zorginstellingen. Deze wet zal worden vervangen door de wet cliëntenrechten zorg. Winstuitkering was al toegestaan voor bepaalde categorieën zorgverleners zoals huisartsen, verloskundigen en tandartsen. Na aanname van dit wetsvoorstel zal er ook voor ziekenhuizen voortaan een wettelijke uitzondering op dit verbod bestaan. Voor de academische ziekenhuizen blijft het verbod van het uitkeren van winst gelden.

Comments are closed.